Door Onno Bordes op 2 juli 2013

PvdA bezorgd over mogelijkheid schaliegaswinning

De fractie van de PvdA Hof van Twente maakt zich zorgen over mogelijke schaliegaswinning in de gemeente Hof van Twente, zeker nu Goor expliciet genoemd wordt in een verslag gemaakt door het waterbedrijf Vitens en onderzoeksinstituut TNO. PvdA is faliekant tegen schaliegaswinning en zoekt daarom naar steun van het college voor het tegengaan van deze  ontwikkelingen. Nel Hilbrink, raadslid namens de PvdA zal hierover vragen stellen aan het college van B&W.

De winning van schaliegas kan grote nadelen hebben. Om het te winnen dient  onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën de boorput in te worden gespoten.  Het proces kan aardbevingen veroorzaken en geeft een enorm kabaal. Daarnaast kan bij de winning van schaliegas grote hoeveelheden methaan vrijkomen. Dit geeft een enorme geuroverlast. De waterwinbedrijven zijn erg bezorgd over de aantasting van de waterkwaliteit. En het gebruik van enorme hoeveelheden water kan leiden tot uitdroging in de omgeving. Daarnaast is de energieopbrengst van de schaliegaswinning niet zo groot, aangezien de winning zelf veel energie kost. “Wanneer je dit rijtje van nadelen ziet, kunnen wij ons niet voorstellen dat er iemand is die het een goed idee vindt om in de Hof te gaan boren naar schaliegas. “De baten wegen simpelweg niet op tegen de risico’s voor milieu en volksgezondheid”, aldus Nel Hilbrink.

De meeste energie die wij gebruiken komt van fossiele bronnen, zoals aardgas, olie en steenkool. Deze bronnen zijn raken een keer op. De ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen, zoals wind- en zonne-energie gaan razendsnel. De PvdA wil liever inzetten op die ontwikkeling dan op het uitstellen van het onvermijdbare moment dat de bronnen op zijn. Hilbrink: “De winning van schaliegas kan ons misschien 10 jaar van gas voorzien, daarna is het op en moeten we alsnog gaan kijken naar andere, duurzame energiebronnen en zitten we met de grote gevolgen van de schaliegasboringen. Laten we de zoektocht naar schone energie nu een extra impuls geven en het schaliegas lekker laten zitten waar het zit, diep in de grond.”

Uit diverse publicaties blijkt, dat de maatschappelijke weerstand tegen het winnen  van schaliegas in Nederland erg groot is. Zelfs banken als de Rabobank en een grote hoeveelheid hoogleraren staan negatief tegenover de winning van schaliegas en waarschuwen voor de grote gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu.

In de raadsvergadering van 4 oktober 2011 heeft de PvdA al vragen gesteld over de proefboringen in Hengevelde. De sociaaldemocraten hebben toen hun zorg uitgesproken over deze, in hun ogen, ongewenste ontwikkelingen. Toenmalig minister Verhagen van economische zaken heeft naar aanleiding van de maatschappelijke onrust een onderzoek naar de gevolgen van de winning van schaliegas gestart. Hangende dit onderzoek mochten er geen proefboringen plaatsvinden. Dit onderzoek is nu afgerond. Minister Kamp zal na het zomerreces met een standpunt komen. De gang van zaken rondom de uitkomsten van dit onderzoek en het uiteenvallen van de klankbordgroep doen het ergste vermoeden, ondanks het feit dat minister Kamp heeft toegezegd in alle openheid en transparantie de uitkomsten van dit onderzoek te zullen bespreken.