Door Fred Rijkens op 31 juli 2013

Raad stort 2 gezinnen in ongeluk

De PvdA fractie in de gemeenteraad van de Hof van Twente vreest dat de gemeenteraad 2 gezinnen in Ambt Delden ernstig in problemen brengt door in te stemmen met de omzetting van een hondenkennel naar een hondenpension. Deze situatie is ontstaan doordat de raad tegen de wens van het College in een motie van D66 heeft aangenomen waarin het College opdracht kreeg om een oplossing te zoeken voor de plannen van een ondernemer om tot uitbreiding van onderneming over te gaan. Voorwaarde die de raad daar aan verbond was echter dat de twee naastgelegen woonhuizen geen overlast zouden moeten ondervinden van de bedrijfsuitbreiding. Dat laatste was voor de PvdA ook aanleiding om akkoord te gaan met het voorstel van D66. Nu lijkt  D66 deze voorwaarde echter in te slikken  waardoor er naar de mening van fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA een situatie ontstaat die voor de bewoners van de twee aanpalende panden rampzalige gevolgen heeft. Rijkens geeft aan dat de situatie in Ambt Delden het gevolg is van forse fouten in het verleden. De gemeente heeft onvoldoende gehandhaafd en situaties toegestaan die eigenlijk niet mochten. Naar zijn zeggen is dat iets wat we geërfd hebben van de voormalige gemeente Ambt Delden waar niet altijd even serieus met regelgeving werd omgegaan. Hij verwijst ook naar de recente moeizame discussies in de raad naar aanleiding van voorstellen van zijn partij om meer aan handhaving te gaan doen. Vooral een aantal  raadsleden uit de voormalige gemeente Ambt Delden liggen daar fors dwars zo stelt hij. Ook in deze situatie ziet hij de invloed  van het clientelisme dat nog steeds heerst vanuit de voormalige gemeente Ambt Delden. Hij benadrukt overigen dat de beïnvloeding niet van toepassing is op het College van Burgmeester en Wethouders maar eigenlijk uitsluitend in de gemeenteraad speelt.. Rijkens stelt dat eigenlijk alleen voor de voormalige gemeente Ambt Delden nog geldt dat er sprake is van sturing op basis van loyaliteit met de voormalige gemeente en dat dat veel minder geldt voor de andere voormalige gemeenten. Rijkens vermoed  dat zijn uitspraak mogelijk tot commotie zal leiden maar in de onderlinge beslotenheid van raadsbijeenkomsten erkennen veel meer raadsleden dat “deze gijzeling” daadwerkelijk plaats vind. Ik vind dat je daar eigenlijk beter niet over zou moeten praten omdat je dit soort zaken dan alleen maar langer in stand houdt maar nu ik zie hoe in het verleden maar ook nu nog vandaag de dag individuen daar onder leiden noem ik bewust man en paard zegt Rijkens.

Rond de situatie van het hondenpension in Ambt Delden staat de fractie van de PvdA op het standpunt dat de gemeente zich dient te houden aan de landelijke richtlijn van 100 meter afstand tussen de bedrijfsactiviteiten van het hondenpension en de naastliggende woningen. Feitelijk maakt dat naar de mening van de PvdA alleen maar huisvesting van honden aan de voorkant van het perceel mogelijk. De gemeente wil daar nu echter op basis van een motie van de raad van afwijken en bedrijfsactiviteiten om plm. 40 meter toestaan. Daarbij mag de exploitant zijn bedrijf uitbreiden tot zo’n 140 honden. Volgens de PvdA had bij de uitwerking van de motie uit moeten worden gegaan van 100 meter afstand tussen woningen en bedrijfsvoering,tenzij er zeer dringende reden zijn om daar van af te wijken of als er in overeenstemming met de naastliggende bewoners een bevredigende oplossing kan worden gevonden binnen die 100 meter. Dat laatste is echter niet het geval en om die reden wijst de PvdA alle plannen af die binnen de straal van 100 meter moeten worden gerealiseerd. Rijkens stelt dat  de uitgangspunten rond de meting van geluid naar zijn mening verkeerd worden toegepast door de gemeente en zegt een brief te kunnen overleggen waarin de persoon die het geluidsonderzoek heeft uitgevoerd ook aangeeft dat zijn onderzoek onjuist door de gemeente wordt gebruikt. De vragen die zijn fractie daarover heeft gesteld zijn naar zijn mening vaag en zeer technisch beantwoord nadat ook in de raad al geen duidelijke ontstond. Ook weigerde wethouder Sybom relevante vragen te beantwoorden omdat hij naar zijn mening overvallen werd door die vragen. De PvdA neemt deze zaak hoog op omdat naar zeggen van Rijkens de betrokken bewoners letterlijk de wanhoop nabij zijn. Rijkens geeft aan zelf een paar keer op bezoek te zijn geweest bij de naastgelegen bewoners waarbij hij verbijsterd was over het feit dat mensen moeten wonen op een plaats met, naar zijn zeggen, zo’n krankzinnig geluidsoverlast. Hij spreekt van een onmenselijke situatie die niet langer getolereerd zou mogen worden. Ik gebruik niet graag zulke zware woorden maar hier is echt sprake van een idiote overlast.  Ook verwijst Rijkens naar het feit dat de eigenaar van de hondenkennel tot drie keer toe een boete heeft opgelegd gekregen en dat deze boetes tot een bedrag van € 15.000,– verbeurd verklaard zijn  omdat de exploitant, ondanks herhaalde bevelen van de gemeente, weigerde iets te doen aan de overlast. Op zich mag dat niet in een afweging worden betrokken maar volgens Rijkens geeft dit wel aan dat er uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan met de omwonenden die vel malen geconfronteerd zijn met extreme geluidsoverlast waarbij de verantwoordelijke persoon weigerde als “goed huisvader” een eind aan te maken aan de overlast ondanks de vele bevelen van de gemeente.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens