Nieuwsbrief Bestuur PvdA Hof van Twente – november / december 2018

8 november 2018

Nieuwsbrief Bestuur

PVDA Hof van Twente Peter de Bruijn

 

PvdA Hof van Twente – november / december 2018

Een voorrecht ….

Ik prijs me soms gelukkig uw voorzitter te mogen zijn, lid van de goeie partij, lokaal sterk geworteld, met actieve leden en een competente fractie. Deze dagen was dat het geval, onderstaand wat indrukken.

In de loop van oktober ….

Samenwerking in GPS-verband, en breder

De samenwerking ‘op links’ ontwikkelt zich gestaag. De drie partijen stemmen na ieders fractieberaad gezamenlijk standpunten en acties af. De samenwerking met de SP-fractie is uitgesproken positief, zozeer zelfs dat wordt overwogen om het fractieberaad voortaan gewoon samen te doen. GroenLinks moet, als (overbelaste) eenmansfractie, regelmatig passen omdat er diezelfde avond ook divers ander overleg gevoerd moet worden. Kwestie van prioriteiten en planning denken wij dan. We (PvdA en SP) hebben onze GPS-partner er op gewezen dat je je niet zomaar kan onttrekken aan gemaakte afspraken. De wil tot beterschap is er. Er is inmiddels ook contact gelegd met D66, waar een vernieuwd bestuur net als wij nadenkt over de toekomst van partij en politieke effectiviteit hier in de Hof. In de loop van volgend jaar zal er zeker verder gesprek volgen. Tenslotte is de verstandhouding met met name het CDA aanmerkelijk verbeterd. De Raad, in nieuwe samenstelling, wint daardoor aan sterkte. Ze kan en wil op belangrijke dossiers meer richtinggevend opereren dan voorheen.

 

Leden denken na over de toekomst

Onze werkgroep ‘Toekomst ledenpartij’ kwam bijeen en haalde inspiratie op in Nijkerk/Hoevelaken. GroenLinks, PvdA en D66 werken daar al langer succesvol samen. Het bezoek gold mede ter voorbereiding van de discussie die we in de Ledenvergadering op 1 november voerden (zie onder). Het bestuur is namens u blij met de inbreng van ‘wijsheid en ervaringen’ van deze werkgroep op dit voor ons belangrijke aandachtspunt.

 

Leden zijn maatschappelijk betrokken

Onze Carel Groothengel stuurde een brief aan de Commissaris van de Koning én aan de Minister. Over de besluitvorming ‘bomenkap’ in Goor. Het bracht veel teweeg, deze soap loopt door. Veel publiciteit ook, en veel – overwegend positieve – reacties. In ons twitter- en facebookverkeer scoorde Carel’s actie hoog: met zo’n 800 lezers van onze digitale berichten werkt Carel zo mee aan ons toekomstig verkiezingsresultaat.

Iets anders, Carel is ook actief voor de ‘Kringloop Hof van Twente’, die zich inzet in ons ‘sociaal domein’ en die hulp, goederen en geld beschikbaar stelt aan personen, stichtingen en verenigingen die dat nodig hebben. De kringloopwinkel zoekt vrijwilligers voor tal van functies. Wellicht iets voor u, Carel komt dan graag met u in contact. Zie voor meer informatie  www.kringloopoutlethvt.nl of bel 0547 745210.

Nog een lid met ambitie

Eind oktober werd bekend dat Annemieke Wissink wordt voorgedragen als lijsttrekker van de PvdA-lijst voor de Statenverkiezing in maart 2019. Toch wel bijzonder dat ons geacht medelid zodanige kwaliteiten en ambities combineert dat ze als lijsttrekker wordt genomineerd. En als ‘Hof-dame’ was Annemieke graag bereid om die ambitie en de onderliggende politieke doelen in onze Ledenvergadering toe te lichten.

Last but not least: PvdA in de lift

Werd ik ook wel blij van: In de landelijke peilingen van Maurice de Hond ( 5 november) heeft de PvdA 6 zetels winst sinds de dip, 4e partij in omvang. De keerzijde: de coalitie krijgt klappen, 26 zetels verlies!

Donderdag 1 november, ALV

Een goede bijeenkomst. We begonnen met aandacht voor Wim Kok, we stonden stil bij zijn staat van dienst, voor onze partij en ons gedachtengoed, voor Nederland en voor de Europese beweging. Onverlet ook ‘minnen’ naast de vele ‘plussen’ die hij bracht overweegt respect en achting voor een groot en integer staatsman.

We vernamen dat de nieuwe fractie aardig ingewerkt is, met ‘maiden speeches’, eerste ervaringen met de ‘mores’ van Raad en college etc. Verder een kwestie van doorontwikkelen en, ook naar buiten, profileren. We stelden het Werkplan 2019 en de bijbehorende begroting vast. Communicatieactiviteiten zijn een belangrijk onderdeel, hiervoor is ook in 2019 budget toegekend. Als met al is het een bescheiden begroting. We teren iets in, dat is wel afhankelijk van de bijdrage die we van ons hoofdkantoor mogen ontvangen. In 2018 was die bijdrage nihil, wegens geldnood in de centrale partijkas en het compliment ‘jullie hebben de zaken goed op orde, daarom kunnen jullie ook wel zonder bijdrage’. Onze penningmeester Frans Kruse is nog in onderhandeling over de te verwachten bijdrage voor 2019.  En Margot Gunderman inventariseert de stemming bij collega afdelingen in kleinere afdelingen, die relatief onderbedeeld worden in vergelijking met grootstedelijke afdelingen.

Annemieke Wissink gaf toelichting op haar ambitie om lijsttrekker van de PvdA-fractie in de Overijsselse Staten te worden. Ook kregen we een indruk van het concept verkiezings-programma, nu nog een optelsom van alles wat de PvdA wil bereiken in onze provincie. Kandidatenlijst en programma moesten ten tijde van onze ALV nog worden vastgesteld door de gewestelijke vergadering. De Statenverkiezing is van groot belang omdat daarmee ook de verhoudingen in de Eerste Kamer worden bepaald. Annemieke is als lijsttrekker gekozen, dan zullen we u met des te meer klem vragen om in maart te helpen met de verkiezingscampagne te ondersteunen.

 

Tenslotte spraken we in de ALV over het onderwerp ‘toekomst ledenpartij’. Met als deelvragen:

  • worden mensen überhaupt nog wel lid van een partij, en zo nee wat betekent dat voor ons; en
  • kunnen we door samenwerking onze politieke doelen beter verwezenlijken.

In de discussie werden verschillende opvattingen ingebracht. Let wel, dit zijn geen breed gedragen standpunten maar gedachten voor nadere overweging. Zoals:

  • vorm volgt inhoud: een ‘partij zijn’ heeft verschillende aspecten (politieke vertegenwoordiging, ledenpartij, het vertegenwoordigen van wereldbeeld en waarden, de samenleving vooruit willen helpen etc). Op elk vlak zijn er ontwikkelingen, de (lokale) partij moet die signaleren en daarop reageren. De doelen zijn ledend, de vorm volgt uit doelen en (gewijzigde) omstandigheden.
  • Profileer nieuwe gezichten, straal nieuw elan uit: onze fractie is goeddeels vernieuwd, de nieuwe fractieleden moeten ‘herkenbaar’ naar buiten treden.
  • We doen het goed, we moeten voorzichtig zijn met samenwerking: onze fractie heeft een grote inbreng in de lokale politiek en bereikt veel, ook als oppositiepartij. Dat moet je niet zomaar weggeven, zeker niet als de partners hier niets of weinig tegenover stellen.
  • Koester je waarden: in welke vorm dan ook, wij worden gedreven door onze idealen: solidariteit, verheffing, compassie met minder bedeelden, integer en transparant, rekening houdend met gevolgen van ons handelen lokaal, wereldwijd en voor toekomstige generaties.

Eén conclusie werd breed gedragen: goed gesprek over een wezenlijk onderwerp, tijd tekort dus wordt vervolgd. Uw bestuur komt er begin 2019 op terug.

Zaterdag 3 november, gewestelijke vergadering

En ja, Annemieke Wissink werd als lijsttrekker gekozen. Unaniem en met applaus. Met tenminste vijf medekandidaten hoopt ze een zestallige fractie te mogen gaan leiden. Ook werd een ambitieus verkiezingsprogramma vastgesteld. Veel onderwerpen, veel wensen op weg naar een betere toekomst. Een doorklik naar kandidatenlijst en programma vindt u hier KandidatenProvinciale Staten Overijssel

Tijs de Bree, tot nu fractievoorzitter, werd genomineerd als kandidaat gedeputeerde. Naar zeggen ligt hij goed in Zwolse kringen en wordt de PvdA als mogelijke coalitiegenoot gezien. Hangt er ook wel van af of en hoeveel zetels de huidige coalitie verliest. Annemieke heeft de afgelopen jaren, met onderwerpen natuur en landschap, een goede relatie ontwikkeld met de ChristenUnie: alle beetjes helpen in het komende machtsspel. Maar hoe meer stemmen op de PvdA …. Behalve Tijs de Bree keert ook Anneke Beukers niet terug, ze maakt plaats voor nieuw bloed. Wellicht zien we haar terug in het bestuur van het Waterschap, of als 1e Kamerlid. Over ambities gesproken.

Over ambities gesproken: er werd bekend dat Frans Timmermans door de sociaaldemocratische fracties in het Europarlement is aangewezen als ‘sptitzenkandidat’.  Hij is daarmee ook lijsttrekker van de PvdA kandidatenlijst bij de verkiezing in mei. Ultiem doel: opvolger van Juncker als voorzitter van de Europese Commissie.

 

Raadsbehandeling begroting 2019 op 5 en 7 november

Deze week behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2019. Het weekend gonsde van emailverkeer, telefoontjes en ‘koppen bij elkaar’. Onze fractie, met vuur aangevoerd door Fred Rijkens, roerde zich hevig. Uiteindelijk zijn er 15 moties en/of amendementen ingediend die door onze fractie zijn bedacht en/of die door ons worden gesteund. Voor details verwijzen we u naar de website van de gemeente. De onderlinge afstemming betrof niet alleen de GPS_partners, maar omvatte ook andere coalitie- en oppositiepartijen. Met de eindstemming werden veel van de door ons ingediende of ondersteunde moties en amendementen aangenomen, veel ook raadsbreed gesteund.  Lof voor de inspanningen van Fred en fractiegenoten.

De belangrijkste motie betrof de inzet van het College om in 2019 zowat alle noodzakelijke bezuinigingen af te wentelen op het dossier ‘Sociaal domein’. Hieronder vallen Sport, Cultuur en Welzijn. Die korting van € 750.000 euro, op weliswaar de grootste begrotingspost, treft juist de mensen die zorg nodig hebben of die door sport en cultuur gezond blijven. De bezuiniging wordt niet uitgewerkt, noch afgewogen tegen alternatieve mogelijkheden zoals de voorgesteld extra investeringen in betonnen infrastructuur (bruggen en duikers).

Zoals Fred in eerste termijn stelde: het ontbreekt dit college aan visie, deze bezuiniging is onaanvaardbaar. Wethouder Scholten verdedigde zich aldus:

  • het is nodig gezien de toenemende kosten voor (jeugd)zorg die we niet van het Rijk terugkrijgen; en
  • wij weten het ook niet, Raad zegt u het maar.

Wethouder van Zwanenburg, wiens portefeuille de bezuiniging betreft, kon daar niets, althans niet iets begrijpelijks, aan toevoegen. Gelukkig bleek het CDA de mening van Fred te delen. Met een vrijwel raadsbreed gesteunde motie werd het college verzocht met een ander voorstel te komen. Aldus geschiedt, de bezuiniging wordt nu gezocht in (het uitstellen van) investeringen, minder geld voor beton, versoberen van de bedrijfsvoering e.d. Waaruit maar blijkt dat de Raad het laatste woord heeft.

Peter de Bruijn

 

Agenda

Ergens in het 1e kwartaal: themabijeenkomst ‘toekomst ledenpartij’, met inleider en discussie over onze inzichten en denkrichtingen,

 

Ook: denk alvast  aan de  drie verkiezingen waarvoor we u, leden en kiezers, om uw steun en inzet zullen vragen, te weten:

Provinciale Staten – woensdag 20 maart; Kandidaten Provinciale Staten Overijssel

Waterschapsbestuur – ook op woensdag 20 maart; Waterschap

Europees parlement – donderdag 23 mei. Europees Parlement

Meer informatie volgt te zijner tijd.