Door Fred Rijkens op 2 september 2013

CDA schept verkeerd beeld PvdA

De PvdA Hof van Twente vindt dat het CDA bij monde van raadslid Rikkert een verkeerd beeld schets van de PvdA. Het CDA vindt een voorstel van de PvdA om te kijken naar de hoogte van reserveringen en voorzieningen niet verantwoord in  deze tijd. Diezelfde partij geeft ook aan zich te verbazen over de reactie van de oppositiepartij omdat deze tot op heden het gevoerde beleid van het College heeft ondersteund. Als reactie geeft de PvdA aan dat er op dit moment  juist een voorstel van het CDA-VVD college aan de raad wordt voorgelegd waarbij de verlaging van het zogenaamde “weerstandsvermogen” aan de orde wordt gesteld. Een van de voorstellen is om die reserve lager vast te stellen. Het initiatief om de reserves eventueel te verlagen komt dus helemaal niet van ons maar juist van het VVD-CDA College zo stelt de PvdA. Woordvoerder Rijkens geeft aan dat de PvdA   geen voorstander is van het verlagen van deze belangrijke reserve. Wij willen dat weerstandsvermogen juist op het huidige hoge niveau handhaven omdat er nog veel zaken op de gemeente afkomen die grote risico’s met zich mee brengen. Juist om te voorkomen dat we dan de burgers in onze gemeente met lastenverzwaringen moeten confronteren willen wij hier geen cent van afhalen. Daar staat tegenover dat we wel kritisch willen kijken naar allerlei potjes die in stand worden gehouden in de gemeente. De vraag die wij stellen is of  de omvang van die potjes niet veel te hoog is.  Rijkens realiseert zich dat de discussie nogal technisch is en juist voor zijn partij het risico met zich meebrengt dat er een beeld ontstaat dat er voor de verkiezingen nog even met geld wordt gestrooid. Het tegendeel is volgens Rijkens waar maar wat we in tijden van crisis wel willen weten is of het in stand houden van al die potjes echt nodig is voordat we een greep doen in onze reserves. Recente publicaties in bijvoorbeeld het blad Binnenland Bestuur geven aan dat de 400 gemeenten in Nederland jaarlijks, naast het zogenaamde weerstandsvermogen, zo’n 7 miljard in reserveringen en voorzieningen stoppen en dat terwijl over de jaren heen dat bedrag gelijk blijft. Als dat bedrag jaarlijks gelijk blijft reserveren we dus te veel geld stelt Rijkens. Wij willen kijken hoe dat in de gemeente Hof van Twente zit en als ook wij heel veel hebben opgepot en het bedrag over de jaren redelijk gelijk blijft vinden wij dat je met een deel van die middelen de exploitatielasten van de gemeente juist naar beneden zou moeten brengen. Rijkens stelt dat we dan  niet hoeven in te teren op ons weerstandsvermogen zoals het college nu voorstelt. Wel dalen dan de  jaarlijks terugkerende lasten van de gemeenten of anders gesteld we geven  jaarlijks minder geld uit.   Rijkens stelt ook dat in de meeste gemeenten de genoemde potjes juist de speelruimte zijn van ambtenaren en wethouders en dat de raad maar nauwelijks zicht heeft op deze middelen. Naar zijn zeggen “lekt”er in veel gemeente veel geld weg uit die potjes naar zaken waarvoor die gelden niet bestemd zijn.

De PvdA woordvoerder zegt dat zijn partij in de volksmond  de naam heeft van de strooier met geld maar iemand die nu naar het kabinetsbeleid kijkt kan dat niet met droge ogen volhouden.  Ook Dhr. Rikkert probeert nu volgens Rijkens datzelfde beeld te schetsen van de lokale PvdA terwijl dit CDA college met een voorstel komt om de reserves te verlagen.  Wij vinden overigens dat CDA wethouder Eshuis zeer verantwoord met het gemeentelijk geld omgaat maar het ergert ons wel dat  onze voorstellen nu min of meer af worden gedaan als geldsmijterij. Wij vinden ons voorstel “zuiniger”dan het voorstel van het College.  Als PvdA  willen we eigenlijk dat we veel  beter nadenken over de manier waarop we met ons geld omgaan..

Maar het gaat ons ook om te voorkomen dat we bijvoorbeeld over gaan tot het  onnodig sluiten van een zwembad terwijl we mogelijk te veel geld in voor ons onzichtbare potjes hebben.. We willen absoluut geen nieuwe leuke dingen  met dat geld doen want de voorwaarde voor ons is nadrukkelijk dat met dat geld de vaste lasten van de gemeenten terug worden gedrongen. De voorstellen van het College om het weerstandsvermogen te verlagen zijn er juist niet op gericht om de gemeentelijke lasten te verlagen stelt de PvdA. De PvdA houdt overigens zelf wel een slag om de arm omdat eerst het College de opdracht krijgt om in beeld te brengen hoe de potjes er in de Hof bijliggen. Pas als dat beeld duidelijk is kan er besloten worden om het geld betere in te zetten willen de sociaal democraten dit geld inzetten om de gemeentelijke lasten te verlagen.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens