Welzijn en zorg

Zorg op maat is onze grootste uitdaging in de komende jaren

De PvdA zet in op zoveel mogelijk maatregelen in de welzijnssfeer die preventief werken en die uiteindelijk minder zorg (en kosten) met zich meebrengen. Bijvoorbeeld wordt er vroeg gesignaleerd wanneer kinderen dreigen af te dwalen.

De PvdA staat voor zorg op (menselijke) maat en dichtbij huis. Zorg moet via één loket te verkrijgen zijn en als er zorg wordt geboden moet dat door één partij worden geregisseerd zodat er samenhangende en optimale (gezins)zorg kan worden verleend. Zorg wordt lokaal geboden waar het kan en regionaal waar het moet uit oogpunt van efficiëntie en/of kennis.

De PvdA wil niet blijven praten over wat niet (meer) kan, maar over wat wel kan en met de nodige creativiteit en de maximale benutting van de wettelijke mogelijkheden.

 

De knelpunten

 • De gemeente krijgt te maken met een overgang naar de gemeente van delen van de AWBZ en van de jeugdzorg en met de Participatiewet als vernieuwing van de Wet Werk en Bijstand. Alle drie ontwikkelingen hebben gemeen, dat ze overgaan naar de gemeente met een verwachte forse financiële korting.
 • De overgang van de Jeugdzorg naar de gemeente staat gepland voor 2015, terwijl hiervoor nog geen (regionale) plannen zijn
 • Door de bezuinigingen dreigt de aanbesteding van zorg voornamelijk op basis van kosten te gebeuren en niet op basis van kwaliteit
 • Er is een omslag in denken nodig en verandering van bewustzijn. Vanuit het denken ‘waar heb ik recht op’ moet er een denktrant worden ontwikkeld van ‘wat kan ik nog’, eventueel met behulp van anderen.
 • Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast
 • Hulpverlening aan kinderen en jongeren met problemen wordt te sectoraal opgepakt. Deze jongeren komen vaak uit gezinnen waar verschillende problemen gelijktijdig spelen. Deze problemen worden onvoldoende in samenhang benaderd.

 

Onze oplossingen

 •  Welzijn werkt preventief en moet hoge prioriteit krijgen. Huisarts, wijkverpleegster en onderwijs moeten ondersteund worden om een (signalerende) rol te gaan vervullen. Zorg wordt zoveel mogelijk kern- of buurtgericht en met inzet van de directe omgeving georganiseerd
 • Noodzakelijke collectieve voorzieningen, zoals groepsvervoer en meer bewegen voor ouderen moeten in het vernieuwde WMO-voorzieningenpakket nadrukkelijk terugkomen.
 • Mantelzorgers moeten ondersteund worden door onder meer:
 1. Huisvestingsfaciliteiten, zoals aanpassen van woningen of tijdelijke bijbouw;
 2. Vaste parkeermogelijkheden bij (zorg)instellingen;
 3. Regelen van vakantiemogelijkheden;
 4. Korting op de eigen zorgbijdrage vanwege de preventie, die zij mogelijk maken

 

Overige aandachtspunten

 • Welzijnsinstellingen moeten lokaal en op maat kunnen leveren, nauw samenwerken, geen dubbele taken of dezelfde activiteiten uitvoeren en overeenkomstige functies op administratief en leidinggevend niveau samenvoegen. De instellingen moeten gezamenlijk komen tot de opzet en inhoud van de samenwerking, waarbij een projectmatige aanpak voorop moet staan.
 • Het vrijwilligersbeleid in onze gemeente moet geconcentreerd worden (bijvoorbeeld bij de SWO Hof van Twente), zodat vrijwilligers effectief begeleid, ingezet en getraind kunnen worden.
 • Het jongerenwerk moet kerngericht ondersteund worden door de gemeente
 • De gemeente gaat, in samenwerking met o.a. scholen, jeugdzorg en GGD, actief op zoek naar kinderen en jongeren die niet ten volle participeren in de gemeenschap. De gemeente gaat actief beleid voeren om de kansen van deze kinderen te vergroten. Middelen om deze kinderen te ondersteunen worden actief en gericht ingezet, zodat deze kinderen volwaardig mee kunnen doen. De leerplichtambtenaar krijgt een prominente rol bij het signaleren van problemen bij kinderen en het gezin.
 • De gemeente moet het ouderenwerk inhoud en vorm geven voor die ouderen die behoefte hebben aan:
 1. Advies- en consulentendiensten om zodoende maximaal zelfstandig te kunnen blijven worden en actief te blijven deelnemen aan de samenleving
 2.  Activiteiten, die ervoor zorgen dat ze actief blijven deelnemen aan onze samenleving, maar ook activiteiten die hun zorgvraag zo lang mogelijk uitstelt (bijvoorbeeld door meer bewegen voor ouderen).
 3. De gemeente moet als het gaat om zorg samenwerking met andere gemeenten, voor wat betreft de uniforme opzet van de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid en de gezamenlijke aanbesteding voor zorgactiviteiten.
 • Zowel voor de overgang van delen van de AWBZ en de jeugdzorg als voor de Participatiewet geldt, dat de gemeente moet samenwerken op regionaal niveau als het gaat om aanbesteden van opdrachten, ontwikkelen van beleid op hoofdlijnen en zo uniform mogelijke voorzieningen. De uitvoering moet met nadruk bij de gemeente blijven, omdat deze als overheid het dichtst bij de individuele burger staat.
 • De PvdA wil zogenaamd inclusief beleid voor gehandicapten volgens de agenda 20 van de Verenigde Naties. Dit beleid houdt in dat alles wat toegankelijk voor gehandicapten kan worden gemaakt, ook toegankelijk wordt gemaakt tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen.

Waar ben je naar op zoek?