Verkeer en vervoer

Veilige bereikbaarheid en toegankelijkheid

Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn voorwaarden voor ons woon- en werkklimaat. Dat betekent dat we inzetten op een adequate infrastructuur. De PvdA wil daarbij wel dat de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd zijn. Dat betekent onder andere dat overlast door verkeersintensiteit in de woonwijken beperkt blijven en dat de bestaande spoorlijn alleen gebruikt wordt voor personenvervoer en zeker niet voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

De PvdA vindt een doelmatig wegenonderhoud van belang, niet in de laatste plaats voor de veiligheid: we zetten in op een sober, veilig en doelmatig onderhoudsregiem, op basis van een duidelijk beleidskader.

De PvdA vindt dat het buitengebied ook snel digitaal moet worden ontsloten. Ondernemers, al dan niet in de agrosector, hebben een groot belang bij snel dataverkeer. In de kernen speelt digitaal dataverkeer al een vanzelfsprekende, alledaagse rol. De PvdA wil bevorderen dat de digitale mogelijkheden ook maximaal worden ingezet bij zorg en welzijn, zoals in de wijkzorgteams

 

De knelpunten

  • De plannen voor Goederenvervoer Oost-Nederland en het Basisnet Goederenvervoer betekenen een grote aanslag op de veiligheid en het woon welzijn in de gemeente vormen de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren.
  • De veiligheid van de inwoners langs het spoor Zutphen-Hengelo is in het geding door het rijden van goederentreinen met gevaarlijke stoffen.
  • Het reguleren van verkeersstromen in de kernen Goor en Markelo blijft een groot probleem. Aan- en inwonenden moeten een duidelijke inspraak krijgen bij de totstandkoming van de oplossingen.

 

Onze oplossingen

  • Geen goederenvervoer door dorpskernen over de Twentekanaallijn
  • Sober, veilig en doelmatig wegenonderhoud, op basis van helder beleid en duidelijke toetsingscriteria
  • Om te voorkomen dat er onveilige verkeersbewegingen gaan ontstaan, moet de gemeente druk uitoefenen op de provincie en Rijkswaterstaat om de bruggen over het Twentekanaal aan te pakken.

 

Onze overige aandachtspunten:

  • Veilige wegen en fietspaden in de Hof, ook vanuit recreatief oogpunt (delen van wegen)
  • De wegeninfrastructuur moet gericht zijn op het ontsluiten van de kernen en de industriegebieden.
  • Wijzigingen in routes van het lokale openbaar vervoer kunnen nooit plaatsvinden zonder dat daarbij bewoners betrokken zijn.
  • Een helder en eenduidig parkeerbeleid en handhaving daarvan in de centra. 

Waar ben je naar op zoek?