Onderwijs en cultuur

Onderwijs is de basis van onze samenleving

Onderwijs is de basis voor een goede toekomst. Ieder kind groeit op in een passende, gezonde en liefdevolle leeromgeving, waar ze zich uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te halen. Alle kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten op school en peuterspeelzaal ongeacht de (financiële) situatie waarin zij opgroeien. De PvdA wil dat openbaar onderwijs in welke vorm dan ook beschikbaar voor alle kinderen in de gemeente en dat deze vorm van onderwijs bij voorkeur tot het laatst toe wordt gehandhaafd.

Scholen vormen een belangrijke spil in een gemeenschap. Deze rol moeten scholen kunnen blijven vervullen. Het combineren van meerdere voorzieningen op één locatie versterkt deze rol.

Van paasvuur tot theatervoorstelling en van harmonie tot kasteeldagen, de Hof van Twente bruist door een rijk sociaal en cultureel leven. Juist dit maakt onze gemeente aantrekkelijk om in te wonen, te ondernemen en te recreëren. De vele verenigingen en instellingen spelen hierin een essentiële rol. De basis hiervan ligt in de gemeenschappen met de inzet van vrijwilligers die fundamenteel is voor het behoud en de ontwikkeling van onze cultuur.

In economisch moeilijk tijd past het om te kijken waar het met minder toe kan. Culturele instellingen worden door ons uitgedaagd om te zoeken naar nieuwe creatieve manieren om zich te organiseren en verbindingen te leggen. Maar het behouden van de kunst- en culturele infrastructuur, die in betere tijden weer uitgebouwd kan worden, ziet de PvdA als een basis. Wat weg is komt nooit meer terug.

Gemeente Hof van Twente kent veel cultureel waardevolle landschappen en monumenten, zoals kastelen, oude boerderijen, huizen, industrieel erfgoed en kerken. Als gemeente moeten we trots zijn op deze rijkdommen en ze beschermen. Voor het voortbestaan van monumenten is het belangrijk dat ze een functie blijven vervullen. Onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’ wil PvdA nieuw monumentenbeleid ontwikkelen. Centraal hierin staat het behoud van het waardevolle en hierbinnen ontwikkelen van nieuwe functies.

 

De knelpunten:

 • Veel ouders hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, kinderen zijn hier niet zelden de dupe van. Hierdoor hebben niet alle kinderen dezelfde kansen om zich te ontwikkelen en ontstaat een tweedeling in de samenleving.
 • Het aantal schoolgerechtigde kinderen neemt af en daardoor dreigt een overcapaciteit aan scholen
 • Kleine scholen worden met sluiting bedreigd. Dit is vooral een probleem in de buurtschappen. Juist hier vervullen de scholen een belangrijke sociale rol, die hiermee ook bedreigd is.
 • Door de bezuinigingen in de sociaal-culturele sector zijn instellingen als de muziekschool, de bibliotheek en de Reggehof uitgekleed. De PvdA maakt zich zorgen over het voortbestaan van deze voorzieningen.
 • Monumenten in de gemeente Hof van Twente worden onvoldoende beschermd. Hierdoor zijn ze vogelvrij. Aantasting van de monumenten leidt tot een achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit en de culturele identiteit van de gemeente.

 

Onze oplossingen

 • De PvdA streeft naar een nieuwe brede school in Markelo
 • Ook kleine scholen in wijken, kernen en buurtschappen blijven zo veel mogelijk behouden. Kwaliteit van onderwijs is hierbij een voorwaarde.
 • Verschillende voorzieningen zoals scholen, bibliotheken, centra voor jeugd en gezin, peuterspeelzalen, buurthuizen, creatieve centra en kinderopvang worden zo veel mogelijk bij elkaar ondergebracht in multifunctionele accommodatie. Op deze manier kunnen deze voorzieningen elkaar versterken en ontstaat een ontmoetingspunt in iedere gemeenschap.
 • De gemeente moet de zoektocht van culturele instellingen naar nieuwe verbindingen met elkaar of met andere (commerciële) partijen stimuleren en faciliteren. De gemeente fungeert als aanjager en tussenpersoon.

 

Overige aandachtspunten:

 • Jonge kinderen, die dat nodig hebben, kunnen gebruik maken van activiteiten met aandacht voor taalontwikkeling en sociale vaardigheden. Hiervoor wordt de samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en het basisonderwijs verder gestimuleerd.
 • Vrijwilligers die werkzaam zijn in verenigingen krijgen gratis een verklaring omtrent gedrag en, afhankelijk van hun inkomen, een gemeentelijke bijdrage in de kosten voor bijscholingscursussen.
 • Bij nieuwe bezuinigingen worden de, door eerdere bezuinigingen al hard getroffen sociale en culturele instellingen, ontzien. Daar waar de fundamenten van voorzieningen onder druk komen te staan worden (na economisch herstel) al genomen bezuinigingen teruggedraaid of op zijn minst toekomst bestendige maatregelen genomen. Behoud van een kwalitatief goede bibliotheek, muziekschool en Reggehof staat voor de PvdA als een huis.
 • Monumenten worden door nieuw beleid beter beschermd en eigenaren van monumenten worden ondersteund bij het ontwikkelen van hun eigendom. Hiervoor komt structureel budget beschikbaar.

Waar ben je naar op zoek?