Ruimte en wonen

Kom en blijf wonen in de Hof van Twente

De Hof biedt een rijk geschakeerde, ruime leefomgeving waarin woonkernen, bedrijventerreinen, productielandschap en natuur met elkaar verweven zijn, verbonden door goede infrastructuur. Behoud en versterking van deze unieke waarden vormen de grondslag voor toekomstige welvaart en welzijn.

De PvdA wil dat bij de besluitvorming over de inpassing van activiteiten en de ruimtelijke inrichting van onze gemeente ook het belang van die toekomst wordt meegewogen. Nederland vergrijst, het platteland ontgroent. Het is belangrijk om rekening te houden met deze ontwikkelingen. Een steeds weer passend aanbod van woningen en woonvormen ‘op maat’ staat voorop.

De PvdA is van mening, dat het leeglopen van de kernen en het landelijke gebied zich – in zekere mate – wel laat sturen. De gemeente kan initiatief nemen en faciliteren in bijvoorbeeld een evenwichtig woningaanbod met laagdrempelige toegang voor starters, in een woonomgeving met voldoende werkgelegenheid en voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur

 

De knelpunten

  • De grootste uitdaging is het in stand houden van de voorzieningen voor een goed woon-, werk- en leefklimaat.
  • Het behoud van een fijnmazige, tot in de kernen reikende infrastructuur voor onderwijs, sport, cultuur en recreatie staat onder druk door bezuinigingen en ontgroening.
  • Onze leefomgeving ‘verrommelt’ door verouderde of niet gebruikte industriegebiedjes

 

Onze oplossingen

  •  Voorkom uitstroom en bevorder de instroom van nieuwe bewoners door collectief opdrachtgeverschap, bouwen op erfpacht, versimpelen van starterslening, financiële fondsen voor starters en verduurzaming.
  • Identificeer wijken die (op termijn) in aanmerking komen voor renovatie. Zet in op inbreiding voor uitbreiding, levensloopbestendig bouwen en bouw gevarieerder.
  • Ga verrommeling van onze industriegebieden tegen door ze op te knappen of een andere bestemming te geven. Niet gebruikte gebieden kunnen worden ingezet voor energieopwekking, zoals zonnecollectoren en/of kleine windmolens.

Overige aandachtspunten

  • Promoot de gemeente Hof van Twente als woonplaats door de nadruk te leggen op de kwaliteit van de woonomgeving, de sterke sociale cohesie en de nabijheid van werkgelegenheid.
  • Wonen moet prettig en veilig zijn. Bewoners hebben zelf in de eerste plaats de verantwoordelijkheid om hier zorg voor te dragen maar daar waar mensen zich niet aan regels houden krijgt de actieve burger steun onder andere door de inzet van handhavers en mediators.

Waar ben je naar op zoek?