Financiën

Een gezonde financiële basis voor een eerlijk en sociaal beleid

De PvdA staat voor een solide en gezond financieel beleid met een sluitende begroting en een sluitende meerjarenbegroting. De huidige generatie betaalt de kosten voor de gemeentelijke voorzieningen die zij gebruikt. Dat betekent dat we geen lasten voor ons uit schuiven. Zoveel als mogelijk worden de werkelijke kosten via de belastingen, heffingen en leges doorberekend.

Het bestedingspatroon van de gemeente Hof van Twente biedt mogelijkheden om ook de sociale en culturele infrastructuur op een acceptabel niveau te houden.

De gemeente is het aan haar inwoners verplicht doeltreffend en doelmatig te werken. Goedkoopst adequate oplossingen gaan voor prestige. De ambtelijke organisatie en de inhuur van personeel moet constant getoetst worden op grond van nut en noodzaak. Meer dan tot nu toe moeten niet beleidsmatige taken gezamenlijk door gemeenten worden aangepakt.

De komende uitkeringen voor de grote decentralisaties AWBZ en jeugdzorg moeten zorgvuldig landen in de gemeentelijke begroting. Voorkomen moet worden dat geld uit deze decentralisaties aan andere zaken worden besteed.

 

De knelpunten.

 • De financiële situatie van Hof van Twente leidt ertoe dat er keuzen moeten worden gemaakt. Nieuw beleid is mogelijk als daarvoor in oud beleid wordt geschrapt en er geen bovenmatig weerstandsvermogen wordt gehanteerd.
 • Economisch en sociaal kwetsbare groepen dreigen nog meer dan de afgelopen jaren het geval was het kind van de rekening te worden.
 • Ook de zorgvuldig opgebouwde sociale en culturele infrastructuur in onze kernen wordt bedreigd. Het inkomen van de gemeente zal de komende jaren sterk onderdruk komen te staan. Het gemeentefonds zal een lager uitkering kennen.

 

Onze oplossingen

 • Heffingen en leges moeten het profijt beginsel als uitgangspunt hebben. Dit betekent onder andere een gedifferentieerd tarief bij de reinigingsrechten en rioolrecht mede op grond van het watergebruik.
 • Er komt minder geld beschikbaar voor wegen, dit geld wordt verschoven naar de sociale infrastructuur zoals cultuur, zorg, welzijn en participatie.
 • Het weerstandsvermogen wordt in goede tijden op een hoog niveau gebracht maar mag in slechtere tijden worden verlaagd.
 • Gezien de toename van taken en geldstromen in de gemeente bepleit de PvdA een versterking van de Rekenkamer, zowel in kwaliteit als in capaciteit.

 

Onze overige aandachtspunten:

 • Heffingen en leges zijn transparant opgebouwd en kostendekkend.
 • Wij willen eventuele overschotten die ontstaan bij de decentralisaties storten in een aparte egalisatiereserve. Hierdoor voorkomen we dat geld ‘weglekt’ naar ander beleid.
 • De vergoeding voor gemeenteraadsleden wordt in tijden van crisis, verminderd met 10%
 • Subsidiemogelijkheden bij andere overheden en mogelijkheden voor cofinanciering moeten optimaal benut worden.

Waar ben je naar op zoek?