Economie, werk en inkomen

Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze lokale economie

Werk is van groot belang voor zowel ieder mens als de samenleving. Werk verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid. De PvdA zet zich daarom in voor een sterke, lokale economie, maar realiseert zich dat de gemeente Hof van Twente voor de werkgelegenheid afhankelijk is van haar omgeving.

De PvdA vindt dat als mensen buiten hun schuld niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, de gemeente voor een minimum bestaan moet zorgen.

De PvdA is van mening dat – hoe tegenstrijdig dit ook klinkt – de recessie ook kansen biedt, zoals blijkt uit de vele initiatieven die door jonge ondernemers worden ontplooid. Deze kansen moeten worden gekoesterd en door de gemeente ondersteund.

 

De knelpunten 

 • Nederland bevindt zich in een economische crisis, die ook in onze gemeente zijn weerslag heeft.
 • Het totaal aantal werkzoekenden in de gemeente steeg tot 1048 personen in maart 2013, 6,7% van de beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar geleden is dit een stijging met 227 personen (27,6%). De jeugdwerkloosheid tot 27 jaar steeg tot 101 begin 2013.
 • Het aantal banen daalde met ca. 600 van 15.200 in 2008 tot 14.600 eind 2012.
 • ‘Ontgroening’ in de kernen dreigt op termijn de economische groei van het midden- en kleinbedrijf te drukken. Leegstand van winkels en bedrijfsruimtes zijn hiervan het gevolg.
 • Het aantal mensen met schulden neemt toe, ook bij de middeninkomens.

 

Onze oplossingen:

 • Faciliteer startende ondernemers en zzp-ers door inwoning in bestaande bedrijven te stimuleren en een bestaand bedrijvenpand in te richten en ondersteun ze door een starters- of microkrediet. De gemeente moet gaan deelnemen in de ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen)
 •  Bij het gunnen van gemeentelijke opdrachten moet het positief effect op de lokale economie en werkgelegenheid gemaximaliseerd worden.
 • De gemeente moet constructief en proactief meewerken aan schuldhulpverlening en de bijzondere bijstand zelfstandigen intensiveren.

 

Overige aandachtspunten

 • Stimuleer kleinschalige bedrijvigheid, ook in het buitengebied als dit daar past. Hierdoor kunnen laagdrempelig en goedkoop nieuwe initiatieven worden ontplooid, die leiden tot versteviging van de (lokale) economie en werkgelegenheid.
 • Ontwikkel een ondernemershuis, een netwerk waarin ondernemers uit de gehele gemeente samen optrekken en elkaar werk gunnen en gezamenlijk investeren in sponsoring van opleidingen. Vergroot daarmee ook de saamhorigheid onder ondernemers.
 • Verlaag gemeentelijke heffingen of scheldt deze kwijt voor zelfstandigen met een laag inkomen.
 • De PvdA wil dat de gemeente structureel met ondernemers overlegt over de economische situatie in de gemeente en de regio om gezamenlijk knelpunten op te lossen.
 • Gemeentelijke aanbesteding moet zo veel mogelijk toegankelijk worden gemaakt voor zzp-ers en lokale bedrijven.
 • Richt een nieuwe tussenwerkgever op voor:
 1. Mensen met een gemeentelijke uitkering, die binnen 3 jaar niet te re-integreren zijn op de reguliere arbeidsmarkt;
 2. Wajongers, die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid komen te vallen en die duurzaam en langdurig arbeidsongeschikt zijn;
 3. WSW-ers op de wachtlijst van wie de indicatie automatisch eindigt na 5 jaar.

De tussenwerkgever kwalificeert en plaatst haar werknemers (maximaal 100) voor vrijwilligerswerk en voor gemeenschapstaken.

 • Om verergering van problemen te voorkomen moeten de minima worden ontzien door middel van een genereus kwijtscheldingsbeleid. Verder verdient de groep met een inkomen net boven het minimum extra aandacht. Voorkomen moet worden dat zij onder het minimum zakken en niet meer maatschappelijk kunnen participeren.
 • Stimuleer dat inwoners werk kunnen gaan zoeken in de Euregio (Duitsland), bijvoorbeeld door het faciliteren van cursus Duits en het houden van een gericht spreekuur door het UWV en de Euregio in de gemeente.

Waar ben je naar op zoek?