Bestuur en democratie

De gemeente: dat zijn we met zijn allen

De gemeente is er voor de inwoners en moet de dienstverlening aan de burger optimaal organiseren. De gemeente moet een vraaggerichte organisatie zijn, die initiatieven van de inwoners ondersteunt en ze verder helpt.

Communicatie is belangrijk en de PvdA wil dat de gemeenteraad meer uitdraagt waar ze mee bezig is en welke rol de burgers kunnen spelen bij de voorbereiding van de besluitvorming.

Veel vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen lenen zich uitstekend voor de organisatie en uitvoering op in de kernen of wijken. Andere vraagstukken moeten op basis van inhoud opgelost worden op intergemeentelijke schaal. Van belang blijft dat de besluitvorming democratisch is.

Overbodige regels moeten geschrapt, de regels die er zijn moeten worden gehandhaafd. Volwassen burgerschap betekent ook: je verantwoordelijk voelen voor het handhaven van die regels.

 

De knelpunten

Inwoners weten zich te vaak onvoldoende gehoord en er is niet altijd een open en constructieve houding bij bestuur en werkorganisatie van de gemeente.

De werkwijze van de gemeenteraad met technisch beraden, commissievergaderingen, raadsvergaderingen in haar huidige opzet is teveel naar binnen gekeerd en nodigt te weinig uit voor het aangaan van de dialoog met de inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties.

De samenwerking tussen gemeenten is op dit moment slecht democratisch geregeld. Zo is de betrokkenheid van de gemeenteraad is bij deze samenwerking te gering.

 

Onze oplossingen

 • Burgers die initiatieven nemen moeten ondersteund worden door de gemeente. Burgerparticipatie bij voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke plannen wordt daadwerkelijk ingevoerd.
 • De PvdA wil dat er over onderwerpen die grote gevolgen hebben, hoorzittingen of inloopbijeenkomsten worden georganiseerd.
 • De gemeente moet faciliteren dat alle dorpen en woonwijken een dorps- of wijkraad krijgen. Deze raden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W.
 • De ambtenaren moeten de burgers en bedrijven meer gaan ondersteunen bij de uitvoering van hun wensen en ideeën.

 

Overige aandachtspunten:

 • De PvdA wil een andere manier van vergaderen die burgers meer bij het bestuur betrekt. In commissievergaderingen moet de politiek ook de discussie aangaan met (vertegenwoordigers) van burgers, bijvoorbeeld in de vorm van rondetafelgesprekken.
 • De PvdA wil dat commissie vergaderingen ook op locatie gehouden worden. Hierdoor maken we het burgers makkelijker om mee te doen.
 • De raad moet zich duaal opstellen door gericht te zijn op de rol van de volksvertegenwoordiger. Zowel oppositie als coalitie dient zich constructief maar kritisch te verhouden tot het College vanuit de rol van volksvertegenwoordiger.
 • Om contacten tussen burgers en de gemeentelijke instanties makkelijker te maken en de informatie over onze gemeente beter vindbaar te maken, moet de gemeentelijke internetsite ingericht worden op een wijze zoals gedacht vanuit de burger.
 • Om in de samenwerking tussen gemeenten goed en helder het belang van (de inwoners van) Hof van Twente te kunnen behartigen wil de PvdA dat er een lokale agenda wordt opgesteld. Hierin is opgenomen wat de belangrijke onderwerpen voor Hof van Twente zijn en welke doelen we hierin willen bereiken.
 • De PvdA wil voor de Twentse samenwerking een rechtstreeks of indirect democratisch gekozen vertegenwoordiging, bijvoorbeeld door een verlengd lokaal bestuur met fracties.
 • De Hof van Twente zoekt haar samenwerking zoveel als mogelijk binnen het Twentse samenwerkingsverband.

Waar ben je naar op zoek?