Verkiezingsprogramma PvdA Hof van Twente 2018

11 december 2017

Klik hiernaast op de link voor onze verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma GR maart 2018 pdf

Verkiezingsprogramma PvdA Hof van Twente 2018

“De kwaliteit van onze Hof – het gaat goed maar het kan beter!” Met deze constatering én opgave gaat de PvdA de komende gemeenteraadsverkiezing in. In het ambitieuze programma staat het belangrijkste kapitaal van onze gemeenschap centraal: de kwaliteit van onze natuurlijke bronnen en de kwaliteit van het leven van de mensen in onze gemeente. We koesteren daarom onze economische vitaliteit, ruimte en ruimtegebruik, natuur en landschap. En we koesteren onze krachtige gemeenschappen, waar men oog heeft voor elkaar, en waar men zich nog inspant voor de gezamenlijkheid. Met perspectief voor onze (jonge) inwoners, en daarmee ook geborgde zorg voor de oudere inwoners.

 

In het programma komen veel onderwerpen aan bod, toegelicht aan de hand van een visie en concrete maatregelen voor de komende raadsperiode. Dat gaat om bijvoorbeeld economie en werkgelegenheid, onze woon- en werkomgeving, de zorg voor jong en oud. De veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid van onze wijken en kernen vormen een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor is ‘grenzen stellen’ en ‘perspectief bieden’ het devies. Voor het ‘landelijke’ deel van de Hof zetten we in op de verbreding van het economisch draagvlak. Met afhankelijk van plaats en inpassing in de omgeving divers ruimtegebruik, voor agro-productie en energieteelt, natuur en landschappelijke waarden, kleinschalige bedrijvigheid, zorgvoorzieningen en recreatie en toerisme.

 

De PvdA staat voor een decentraal sterke en toegankelijke overheid. We hechten daarbij groot belang aan collectief handelen, door samenwerking met partners en met inzet van allen. De gemeente initieert en faciliteert, en brengt pas wanneer nodig in waar de gemeenschap behoefte aan heeft. Op basis van maatwerk en met afwegingskaders waarin de kwaliteit van onze Hof centraal staat. En waarin geld geen doel maar middel is.

 

De PvdA zet in op deelname aan een nieuw te vormen college. Ze bundelt daartoe de krachten met GroenLinks en de SP. Dat komt ondermeer tot uiting in een gezamenlijk deel van het  verkiezingsprogramma, de Hofroute 2018 – 2022. Ze nodigt andere, welwillende partijen van harte uit om coalitieverband samen te werken aan die zo belangrijke toekomst van de Hof van Twente.

Het verkiezingsprogramma werd op 7 december door de leden vastgesteld