Door Onno Bordes op 20 oktober 2014

Standpunt PvdA op aankoop Cobercoterrein Markelo

Raadsvergadering 30 september 2014

Het ziet ernaar uit dat het, na diverse pogingen in het verleden, nu toch gaat lukken om het terrein van de voormalige Coberco-kaasfabriek aan de Grotestraat in Markelo aan te kopen. Het is wel jammer dat hiervoor een faillissement nodig was – Bill’s Bar is niet meer.

Als PvdA vinden wij het belangrijk dat de gemeente door deze aankoop invloed krijgt op de ontwikkeling in het centrumgebied van Markelo. Voor Markelo als toeristische kern kan er alleen maar sprake zijn van een meerwaarde, want het terrein van de kaasfabriek in de huidige staat is niet bepaald een visitekaartje. De aankoop zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe initiatieven in het centrum van Markelo, dit juichen we toe. Echter, door de (overduidelijke) aanwezige bedrijfsgebouwen van Arkervaart blijven de mogelijkheden voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, centrumfuncties en recreatieve uitstraling  helaas nog beperkt. Zo’n bedrijf in het centrum van een gemeente is anno 2014 eigenlijk onvoorstelbaar. Verplaatsing naar het industrieterrein ligt in de rede, wij roepen het college dan ook op om hier naar te blijven streven, op termijn en mits betaalbaar. Maar dat is toekomst, voorlopig moeten wij het doen met de aankoop van de voormalige kaasfabriek.

Voor deze aankoop wil de gemeente een bedrag van 1 miljoen euro gebruiken, dat eerder gereserveerd werd voor het project ‘randweg Markelo’. Onlangs bleek dat dit bedrag bij lange na niet voldoende is voor de aanleg van een randweg, de toekomst van dat project is dan ook onzeker. De PvdA is het daarom van harte eens met de herbestemming van deze middelen. In financieel krappe tijden moeten we keuzes durven maken. Wij vinden dat de leefbaarheid in Markelo op dit moment meer gediend wordt met de aankoop van het voormalige Cobercoterrein. We krijgen nu de kans om de voormalige kaasfabriek aan te kopen en die moeten we grijpen! We willen in dat verband het college complimenteren, met name wethouder Meulenkamp. Door adequaat optreden en het durven nemen van een zeker risico, is het de gemeente nu – eindelijk – gelukt om dit gebied in handen te kunnen krijgen.

De PvdA blijft aandacht vragen voor verbetering van de verkeerssituatie in de kern van Markelo. Met betrekking tot de financiering van aankoop en herontwikkeling van het Cobercoterrein is de mogelijke bijdrage van de provincie nog onbekend. De PvdA stelt voor om een bedrag, gelijk aan deze provinciale subsidie, te reserveren voor verkeerskundige maatregelen. Het financiële kader voor aankoop en herontwikkeling van het Coberco-terrein blijft dan 1 miljoen euro, bestaande uit de gemeentelijke en een  provinciale bijdrage.

De PvdA is tenslotte voorstander van het betrekken van alle Markeloërs bij de invulling van Coberco-terrein. Niet alleen de Dorpsraad en de Dorpsfeestcommissie, maar ook de ondernemers en individuele burgers met goede ideeën moeten de kans krijgen hun inbreng te leveren. Draagvlak voor de invulling van het terrein is erg belangrijk. Juist omdat de mogelijkheden hiervoor beperkt zijn door de aanwezigheid van Arkervaart, is goede communicatie vooraf noodzakelijk om teleurstellingen bij de inwoners achteraf te voorkomen.