Door Onno Bordes op 11 februari 2012

PvdA roept op tot gezamenlijk protest goederenvervoer

PvdA roept op tot samenwerking in het verzet tegen de plannen voor grootschalige goederenvervoer in Twente. “PvdA zamelt handtekeningen in, SP heeft een website geopend, D66 profileert zich als tegenstander in de krant. Stuk voor stuk sympathieke acties, maar dit punt overtreft onze partijpolitieke belangen. Alleen samen met andere partijen kunnen we een vuist maken tegen de plannen van de regering en Prorail om een hoogfrequent goederenvervoerlijn aan te leggen op plaats van ons regionale spoorlijntje, de Twentekanaallijn” met deze woorden wil de PvdA andere politieke partijen in Hof van Twente, maar ook andere organisaties uitnodigen om samen op te trekken tegen de Haagse plannen.

De PvdA is van mening dat de plannen direct en definitief van tafel moeten.  De grote risico’s van transport van gevaarlijke stoffen en de achteruitgang van de leefbaarheid door ondermeer lawaai en trillingen zijn onacceptabel. Daarnaast stoort het dat er niet of nauwelijks wordt gekeken naar meer duurzame oplossingen, zoals een nieuw tracé langs de A1 of het doortrekken van het Twentekanaal naar het Duitse Mittellandkanal. “Overigens moeten we dit niet beperken tot de Hof alleen. Andere gemeentes langs dit spoor en ook langs de Twentelijn, de alternatieve route via Deventer en Almelo zouden zich moeten verenigen om dit onzalige plan van tafel te krijgen” aldus Onno Bordes, voorzitter van de PvdA Hof van Twente.

Op de infoavond van ProRail op 7 februari hebben  vele honderden verontruste burgers uit de Hof van Twente hun handtekening gezet tegen de plannen van het Ministerie en ProRail over het intensieve goederenvervoer door Oost-Nederland. Meer dan 50 mensen hebben zich bereid verklaard om hierin een actieve rol te willen vervullen. De sociaaldemocraten roepen andere partijen op ook handtekeningen te verzamelen en deze te bundelen. “De PvdA wil zich ook op andere manieren verzetten tegen dit spoor, maar voor succes is samenwerking tussen alle partijen essentieel”, aldus Bordes. De voorzitter roept iedereen die individueel of georganiseerd wil bijdragen op om contact met hem op te nemen via: bestuur@pvdahofvantwente.nl.

De plannen houden in dat de Twentekanaallijn (het spoor door o.a. Hof van Twente) of de Twentelijn (het spoor via Deventer naar Almelo) wordt opgewaardeerd tot een hoogfrequente lijn. Hierdoor zullen op termijn, naast de bestaande personentreinen circa 80 goederentreinen gebruik maken van het spoor. Hiervoor moet het spoor verdubbeld worden. De goederentreinen zijn langer en zwaarder  dan de huidige treinen en mogen net zo hard rijden als personentreinen. Om dit te realiseren zullen huizen afgebroken moeten worden. Daarnaast zal de mate van overlast door geluid en trillingen veroorzaakt door het spoor schrikbarend toenemen. Ook bestaan er zorgen voor de veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen door bewoonde gebieden.

De PvdA vindt het principieel onjuist dat er nog steeds uit ‘oude’ economische motieven wordt gehandeld, waarbij alleen de groei van de Rotterdams haven belangrijk wordt gevonden en Twente het afvalputje mag zijn. Twente heeft geen enkel economisch belang bij de doorvoer van goederen naar het achterland en het verminderde welzijn van onze burgers wordt al helemaal niet vertaald in financiële schadevergoeding (op korte en op langere termijn).  “Stop de enorme subsidie op het goederenvervoer per spoor, laat de vervuiler betalen en zoek naar een duurzame oplossing, die voor iedereen acceptabel is” aldus Jos Duurland, namens de PvdA.

Het is belangrijk om massaal een zienswijze tegen het effectenonderzoek in te dienen. Een standaard zienswijze (standaardbrief waarin u de regering en ProRail wijst op de onacceptable consequenties en betere alternatieven) zal vanaf 15 februari op de website van de PvdA beschikbaar zijn (www.hofvantwente.pvda.nl). Ook zal een handleiding op de website geplaatst worden, die burgers kan helpen om tijdig de economische waarde  van hun woning in kaart te brengen zodat er gefundeerd planschade kan worden ingediend als onverhoopt de plannen toch worden doorgezet.

Tenslotte zullen alle lokale partijen hun best moeten doen om ook politiek Den Haag te mobiliseren om dit onzalige plan van tafel te vegen. PvdA-kamerleden brengen in maart een bezoek aan Twente en die gelegenheid zal worden aangegrepen om dit grote probleem onder hun aandacht te brengen. De PvdA roept ook de andere partijen op hun fracties in  ‘Den Haag’ te bestoken met bezwaren.

Onno Bordes

Onno Bordes

Het bestuur van de afdeling is bereikbaar via: bestuur@pvdahofvantwente.nl Of op adres: Secretariaat PvdA Hof van Twente p/a Mw. C. Pot Enterweg 9 7475 TK Markelo

Meer over Onno Bordes