Door Fred Rijkens op 22 maart 2016

PvdA pakt punten op naar aanleiding van openbare fractiebijeenkomst in Markelo.

Tijdens de druk bezochte openbare fractievergadering van de PvdA in Markelo zijn een groot aantal punten aan de orde gekomen waarmee de fractie direct aan de slag is gegaan. Zo heeft de fractie navraag gedaan naar de tijden, waarop gecollecteerd mag worden in Markelo. Dat blijkt tussen 9 uur ’s ochtends en 9 uur ‘s avonds te zijn. Na 21.00 mogen collectanten dus niet meer langs de deur met de collectebus.

Roel Bergman is direct de dag na de bijeenkomst met een aantal Markeloërs naar een aantal verkeerssituaties wezen kijken. Afgesproken is dat de PvdA een aantal knelpunten bij de behandeling van het verkeersplan in de gemeenteraad aan de orde zal stellen en zal aandringen op de aanpak van deze problemen.

In de afgelopen raadsvergadering heeft fractievoorzitter Fred Rijkens het College verzocht om een enquête te houden onder Markeloërs om na te gaan welke klachten er in Markelo zijn. Ook wil de PvdA een onderzoek naar de risico’s van fijnstof, dat door ABZ-Diervoeding wordt uitgestoten. De PvdA wil weten of de huidige uitstoot gevaar oplevert voor de volksgezondheid. De enquête waarop de sociaal democraten aandringen is bedoeld om een juist beeld te krijgen van de daadwerkelijke overlast die Markeloërs ervaren, omdat nu betwijfeld wordt of mensen die overlast hebben nog wel de moeite nemen om een klacht in te dienen. Als het gemeentebestuur niet bereid zou zijn om een dergelijk onderzoek op te zetten, wil de PvdA bekijken of zij zelf het initiatief zou kunnen nemen voor een dergelijk onderzoek.

Voor de PvdA blijft overigens voorop staan dat het het beste zou zijn als ABZ-Diervoeding zou verhuizen, maar de partij ziet momenteel geen mogelijkheden om dit af te dwingen. De PvdA zal ook nagaan of de gemeente bij planwijzigingen of het verstrekken van uitbreidingsvergunningen niet omwonenden ook per brief op de hoogte zou kunnen stellen.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens