PvdA MAAKT ZICH STERK VOOR……. Hier leest u per kern per thema waar de PvdA voor staat.

14 maart 2018

Diepenheim;

De PvdA was en is overtuigd van het feit, dat het project Kunstwerk essentieel is voor de leefbaarheid van Diepenheim. Door de vasthoudendheid van de PvdA in de Raad, is dit project gerealiseerd. Daardoor heeft Diepenheim een nieuwe impuls gekregen, waardoor veel mensen nu in ons kunststadje willen wonen. Daardoor is ook aangetoond dat kunst en cultuur niet alleen een gunstig en positief effect heeft op de leefbaarheid in ‘t Stedeke, maar ook een economische factor vertegenwoordigd. Het is zaak deze voorzieningen in stand te houden, zodat Diepenheim haar aantrekkelijkheid behoudt.

De PvdA maakt zich sterk voor:

 • Meer starterswoningen en meer huurwoningen
 • Plan onder de platanen
 • Ontwikkeling sportcomplex de Koppel in kader duurzaamheid.
 • Maatwerk in de zorg in combinatie met goede wijkvoorzieningen

Delden:

Delden heeft een grote culturele en toeristische aantrekkingskracht voor mensen uit het hele land en ligt in een prachtig buitengebied met veel recreatieve mogelijkheden. Ook heeft Delden een bloeiend verenigingsleven, dat door afname van het aantal jongeren onder druk staat.

Om een krachtige en aantrekkelijke stad te blijven wil de PvdA voor alle bewoners degelijk werk, een prettige woonomgeving, goede huisvesting en prima voorzieningen!

De PvdA maakt zich sterk voor:

 • Meer jongeren huisvesting bijv. door het experimenteren met Tiny Houses
 • Starters op de woningmarkt
 • Het versterken van de lokale economie, o.a. door het promoten van Streekproducten
 • Het uitbreiden van verblijfsrecreatie
 • Nieuwe culturele initiatieven, zoals de herbouw van de Eschmolen
 • De bouw van sportpark De Mors
 • Stimuleren van wijkvoorzieningen zoals ’t Noaberhoes bij Rood Zwart
 • Initiatieven die burgers het recht geven om zelf dingen in hun eigen wijk te regelen
 • Een duurzame en energie neutrale stad in 2030

Markelo:

Markelo ligt in een prachtig buitengebied. Binnen en buiten het dorp zijn grote veranderingen gaande. Maar waar het naar toe gaat, blijft onduidelijk. Daarom is een duidelijke en concrete dorpsvisie noodzakelijk.

De PvdA wil voor alle bewoners degelijk werk, een prettige woonomgeving, goede huisvesting en prima voorzieningen!

De PvdA maakt zich sterk voor:

 • Verplaatsing ABZ uit de dorpskern Markelo
 • Verblijfsrecreatie stimuleren
 • Toekomstbestendige invulling Beaufortplein, Kerkplein, Kaasplein
 • Behoud van voorzieningen
 • Mogelijkheden voor jongeren huisvesting
 • Duurzaamheid als tweede (energie)inkomstenbron voor de landbouwers
 • Starters op de woningmarkt stimuleren
 • Doorgaand vrachtverkeer ontmoedigen
 • Behoud karakter buitengebied
 • Stimuleren van diervriendelijke productie
 • Versterken landbouw 21ste eeuw
 • Straatverlichting van Potdijk – Herikeresweg (veilig van/naar ‘t zwembad)

Goor:

Goor is bestuurlijk slecht vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Dat heeft gevolgen voor het beleid. Andere kernen krijgen soms veel meer aandacht dan de stad Goor. De PvdA vindt dat het gemeentebestuur er voor alle dorpskernen in onze gemeente moet zijn en daar maken we ons sterk voor. Als het om zaken uit Goor gaat is de PvdA vaak de enige partij in de Raad die goed op de hoogte is. Ook deze raadsverkiezingen staan er weer 2 kandidaten uit Goor op verkiesbare plaatsen. Van de 25 raadsleden die nu in de raad zitten komen er 3 uit Goor waarvan 2 voor de PvdA.

 • Zorg dat Goor niet wordt vergeten. Stem PvdA!
 • De PvdA wil zoveel mogelijk doen om de bomenkap aan de Gondalaan tegen te gaan.
 • We zijn ook voorstander van de vernieuwing van het sportpark Heeckeren.
 • We staan voor spreiding van statushouders over alle dorpskernen in onze gemeente.

Buitengebied en Buurtschappen (Hengevelde en Bentelo):

Wij zijn trots op de buitengebieden en buurtschappen. Veel wandelaars, fietsers en ruiters uit de wijde omgeving ontspannen hier graag. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen recreanten hier fijn kunnen vertoeven, maar dat het leefkwaliteit ook voor de inwoners hier optimaal blijft.

De PvdA maakt zich sterk voor:

 • Hulp- en alarmsystemen in de buitengebieden (AED en een alarmsysteem met de buren, familie)
 • Snelheid vertragende middelen op binnenwegen
 • Handhaving op illegale stort of kap
 • Behoud van houtwallen en coulissen landschap
 • Promoten van streekproducten
 • Gemeentelijke bijdrage voor glasvezelaansluiting
 • behoud van openbare scholen
 • Biodiversiteit