Door Onno Bordes op 17 januari 2016

PvdA kritisch over visie regionaal vervoer

Voorzitter,

De vervoerstrein dendert de stations van Goor en Delden voorbij en heeft het eindstation al bijna genaderd. Dat was de conclusie van mijn fractie bij de voorbereiding van de regionale vervoersvisie van de raad op 28 oktober. Gelukkig heeft men nog net de knop van de noodrem weten te bereiken alvorens de trein bij het eindstation stopt. We hebben niet de illusie dat we als individuele gemeente  nog enige invloed hebben op dit proces, maar dat zal blijken.

De stukken lezend komt bij de PvdA het beeld naar voren, dat niet de verschillende ontwikkelingen op het gebied van vervoer de drijfveer is maar vooral de financiën. Gaan we bij de zorg uit van de wensen van de cliënt, bij het vervoer gaan we uit van de financiën. Voorstel is om de regiotaxi per 1 juli 2017 te beëindigen. Wat er voor in de plaats komt weten we nog niet. Wat het gaat kosten weten we ook nog niet. Uitgegaan wordt van allerlei aannames.

De regiotaxi is een prima voorziening voor mensen die niet zelfstandig in hun vervoersbehoefte kunnen voorzien. In tegenstelling tot het stedelijk gebied is het openbaar vervoer op het platteland zeer beperkt. De regiotaxi heeft een hele belangrijke rol om mensen uit het isolement te halen. Immers, het is alom bekend dat eenzaamheid het grootste probleem is bij mensen en dan met name onze ouderen en gehandicapten. Wat zijn nu de uitgangspunten bij deze vervoersvisie. In de zorgvisie hebben we de cliënt centraal gesteld. Volgens de fractie van de PvdA staat bij zowel de regionale als de lokale vervoersvisie niet de cliënt maar het geld centraal.

Dit vinden wij een zeer kwalijke ontwikkeling. Nog kwalijker vinden wij het dat bij deze vervoersvisie de zgn. “pyramide” van het sociaal domein wordt toegepast: eigen kracht, sociaal netwerk, mogelijkheden in de samenleving en als dan helemaal niets mogelijk is dan komt de gemeente in beeld.

Voorzitter. Eigen kracht kan heel waardevol zijn om mensen weer eigen waarde te geven. We kennen daar genoeg voorbeelden van.  Echter toegepast bij deze vervoersvisie roept bij mijn fractie het gevoel op, dat wij aan het doordraven zijn en de term “eigen kracht” te pas en te onpas wordt gebruikt. Eigen kracht is volgens mijn fractie ook dat mensen die niet in staat zijn met het openbaar vervoer te reizen de mogelijkheid moeten hebben om zelfstandig in hun vervoersbehoefte te voorzien, doordat zij de centrale kunnen bellen om vervolgens hun vervoerswens kenbaar te maken.  Doen wij dat niet, dan spannen wij het paard achter de wagen. Want wat is het gevolg. Mensen vereenzamen en krijgen allerlei andere, vaak medische klachten. Deelname aan het maatschappelijk verkeer is  hiertegen een heel goed medicijn. Met name ouderen vragen niet meer, omdat de kinderen dan wel hun sociale netwerk naast hun reguliere werk, ook al allerlei andere taken op zich hebben genomen. ”Mantelzorgers zijn overbelast” wordt meerdere keren in deze raad naar voren gebracht. En terecht, maar hoe serieus moeten we dergelijke uitspraken dan nemen als me op steeds meer terreinen een beroep doen op deze mantelzorgers.

Kortom voorzitter wij vinden dit uitgangspunt een slechte ontwikkeling en wij denken dat, zoals iemand het zo treffend uitdrukte “de bloemisten de geraniums kunnen gaan stekken”.

Voor het wegvallen van de OV component van de Regiotaxi zullen we alternatieven moeten ontwikkelen. Dit om ervoor te zorgen dat er geen inwoners tussen wal en schip vallen, maar ook om de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen. Helemaal mee eens voorzitter, hoewel wij bij term zelfredzaamheid een ander beeld andere uitwerking voor ogen hebben.

Met betrekking tot de meest kwetsbare groep in deze t.w. de pasjeshouders, stelt u in de notitie vervoersvisie lokale uitwerking en ik citeer:”hoewel de pas dus verstrekt wordt op basis van de beperking van een persoon, blijkt uit landelijk onderzoek, dat 30-40% van de wmo-pashouders mogelijk in staat is om met het regulier OV te reizen.”einde citaat.

Als ik dit lees voorzitter, vraag ik mij in alle onschuld af of de indicatie dan wel goed is geweest. Een lagere in- en uitstap, die door de vervoerders de afgelopen jaren is gerealiseerd zal een deel van de mensen wel in staat stellen in en uit te stappen. Blijft over de criteria loopafstand, wachttijd en gebruik loophulpmiddel zoals een rollator. Het zal een ieder duidelijk zijn dat de loopafstand om een bushalte te bereiken in onze gemeente in vele gevallen meer is dan 800 mtr. Graag uw commentaar hierop.

Verder valt ons op dat 57% van de pasjeshouders geen gebruik maakt van de Regiotaxi. Is onderzoek gedaan naar de oorzaak?

In het 1e kwartaal gaat u een behoeftepeiling doen om zodoende een compleet beeld te verkrijgen van de mobiliteitsbehoeften van de gebruikers en inwoners. Hoe wordt deze behoeftepeiling vorm gegeven.