PvdA Hof van Twente Nieuwsbrief september 2018

4 september 2018

Een lange droge zomer

De zomer van 2018: zonnig en warm, lang en droog. De één telt zegeningen en geniet, de ander ziet de natuur of de oogst verpieteren en wordt mismoedig. Het lijkt ‘de politiek’ wel. Wat voor de één de juiste richting is, is voor een ander onwenselijk. En ‘alles gehoord hebbende’ vasthouden aan een oorspronkelijk standpunt is voor de één een zorgvuldig proces, voor de ander een bron van frustratie. Neem de bomenkap Gondalaan…… Hierover onderstaand meer. Ook aandacht voor onze financiële en bestuurlijke spankracht en voor de samenwerking ‘op links’, in de actuele politiek en met het oog op de langere termijn. En tenslotte de agenda. Eén ding is zeker: september begint, en daarmee een periode vol uitdagingen.

De bomensoap

De afgelopen tijd werd strijd gevoerd voor het behouden van zoveel mogelijk monumentale eiken langs de Haaksbergerweg en de Gondalaan. U heeft dat via het debat in de Raad kunnen volgen. Het ‘alle bomen weg’ werd vooral door toedoen van onze fractie en met steun van de gehele Raad gewijzigd in ‘maximaal behoud’. Totdat er als konijn uit een hoge hoed toch nog een flink aantal dreigt te verdwijnen. Een onvervangbaar verlies van ‘levend erfgoed’, ook volgens de Bomencommissie die over dat erfgoed waakt. Maar toch kappen, niet om reden van risico voor gezondheid (asbest) of veiligheid (omvallende boom). Maar eigenlijk omdat aanwonenden overlast ervaren door vallend gebladerte, of vrezen voor de waardevermindering van de woning (hetgeen ook zonder kap opgelost kan worden). Hoe dan ook: in de afweging tussen algemeen belang (behoud monumentale bomen) en individueel belang (voorkomen van overlast) trekken de eiken aan het kortste eind.

Fractievoorzitter Fred Rijkens liet het er niet bij zitten. Persbericht en een oproep aan veel betrokken personen en organisaties om een laatste beroep te doen op het College van B&W. De advertentie is deze week geplaatst, we vrezen echter dat het niets zal uithalen.

Triest voor een bomenrij die 200 jaar mocht bestaan, plaats biedend aan vogels en vleermuizen, broeikasgas bestrijdend en zuurstof leverend. En triest voor een gemeenschap die daar, althans in meerderheid, een streep door haalt. Indachtig dat ‘een gemeenschap het bestuur krijgt dat ze verdienen’ zullen we ons met nog meer inzet moeten toewerken naar een anders geaard toekomstig College.

Financieel: dikke tijden – dunne tijden

Zoals bekend maakt onze partij moeilijke tijden door. Een voorheen belangrijke bron van inkomsten, de vergoeding van 2e Kamerleden is goeddeels weggevallen. Als gevolg wordt er bezuinigd, onder meer op de bijdragen die de plaatselijke afdelingen ontvangen uit de centrale partijkas. Zo werd ons juist voor de zomervakantie gemeld dat ons werkplan 2018 met bijbehorende begroting is goedgekeurd, maar dat we dit jaar geen partijbijdrage zullen ontvangen. We hadden terughoudend begroot, onze uitgaven zouden gedekt kunnen worden uit overige inkomsten, zoals de afdracht van onze raadsleden, en door in te teren op onze (beperkte) reserve. Het geeft wel aan hoe hoog de nood is in PvdA-kring. Praktische consequentie: reken op minder ‘borrels’, en reken meer dan gebruikelijk de eigen consumpties af. Donaties zijn van harte welkom: sponsor een bijeenkomst of een ‘rondje’ bij gelegenheid van een van onze bijeenkomsten (NL19 RABO 01508 179 32,  ten name van PvdA Hof van Twente, onder vermelding van ‘Ledenborrel 2018’).

 

Versterking bestuur, zeker op termijn

Met het vertrek van Bert Oudenaarden en Ellen Westra is de span- en daadkracht van uw bestuur aanmerkelijk teruggelopen. Op de wat langere termijn is versterking hoe dan ook noodzakelijk: ook de huidige bestuursleden bereiken op enig moment – in overdrachtelijke zin – hun houdbaarheidsdatum. Ben je of ken je iemand die strategisch wijs of praktisch gericht is: maakt niet uit, voor enthousiastelingen is er altijd plaats. Zeker ook iemanden met politiek / maatschappelijke ambities, toekomstgerichte gemeenschapszin of op zoek naar een zinvolle ‘just for fun’ activiteit zijn van harte welkom. In tijdelijk verband of als ‘stage- of afstudeerproject’ bieden we tal van mogelijkheden. Neem contact op met uw voorzitter (Peter de Bruijn, tel. 06 5175 4406) of zoek contact met John Koster via Twitter en website.

 

Voorbereiding begroting HvT: mouwen opstropen

Het raadswerk start binnenkort met ‘de begroting 2019’. Bij uitstek het moment om bij te sturen op hoofdlijnen of op details. Onze (steun-)fractie start het seizoen met het bepalen van de eigen prioriteiten, wensen en agenda voor de begrotingsbehandeling. In samenspraak met onze GPS-partners SP en GroenLinks. Natuurlijk is ‘geld’ belangrijk: hoeveel zit er in de pot, wat zijn de mee- en tegenvallers, welke ruimte is er voor ‘leuke en nuttige’ zaken. En hoeveel hiervan is al voorbestemd door de coalitiegenoten? Extra ruimte kan komen van elders, Zwolle, Den Haag en Brussel. Daarom wordt er door ons steeds weer gepleit voor een ‘Hofse Agenda’: benoem belangrijke tendensen in onze gemeente, formuleer investerings- en ontwikkelingswensen, maak concrete plannen in dat verband en start lobbywerk waar subsidiekansen liggen. Belangrijke onderwerpen zijn Verduurzaming en een Vitaal platteland. Dat vinden natuurlijk ook andere partijen. Onze inzet richt zich op ‘iedereen moet mee kunnen doen’: ook inwoners met minder inkomen moeten mee kunnen delen in de opbrengsten van bijvoorbeeld energieprojecten. En de (agrarische) bedrijvigheid in het buitengebied moet perspectief bieden voor ook en vooral jonge ondernemers, dat is gezond renderend én gezond leefbaar.  Leegloop en leegstand is de dood in de pot. Technologie en productievergroting zijn soms nodig en nuttig, maar vooral om tijd te winnen voor de echte transitie. Op termijn is verbreding van het economische draagvlak noodzakelijk: boerenbedrijf én biodiversiteit, agroproductie én landschapsbeheer, renderend vermarkten van hoogwaardige producten én nevenactiviteiten in zorg en welzijn, recreatie en horeca. Tenslotte zullen we bijzondere aandacht geven aan de vraagstukken rond het Sociale Domein (o.a. ‘Zorg’ en ‘Armoedebeleid’, Kunst en Cultuur en Burgerparticipatie (zelfsturing, zeggenschap van inwoners ten opzichte van ‘de overheid’). Mocht u belangstelling hebben, Onno Bordes, fractiesecretaris, kan u informeren over fractievergaderingen en agenda’s. U bent van harte welkom om te komen luisteren en meepraten.

 

Samenwerking met andere partijen

Zoals afgesproken moet de inhoudelijke samenwerking met SP en GL nu vooral groeien in de praktijk van het raadswerk. De drie fracties stemmen opvattingen en acties onderling af, met alle ruimte voor eigen identiteit en opvattingen. Ons ‘Manifest’, met de zeven gezamenlijke onderwerpen, vormt daarbij het kader. Om onze doelen te bereiken is ook steun nodig van andere partijen. Voor de onderwerpen die wij in de begrotingsbehandeling extra aandacht willen geven (zie voorgaand) wordt onderzocht hoe andere partijen daarover denken. Het lijkt ons beter om vooraf neuzen gericht te krijgen dan om tijdens het raadsdebat ‘ten principale’ verschillende richtingen te bevechten.

Op de lange termijn kan het bundelen van progressieve krachten zich verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat we dan onze idealen beter kunnen waarmaken. En zijn die progressieve krachten dan ‘andere politieke partijen’, of bewegingen die onze gemeenschap sterker, duurzamer, socialer etc. willen maken, maar die niet in partijverband verlopen? En hebben politieke partijen dan nog bestaansrecht, met een representatief ledenbestand als bewijs daarvan? Het bestuur vroeg enkele leden om daarover na te denken en om hierover een debat in de ledenvergadering voor te bereiden. In dat verband wordt onder meer een bezoek gebracht aan onze collega’s in Nijkerk/Hoevelaken, waar PvdA, GroenLinks en D66 inmiddels samen deel uitmaken van het college. Dat zou als ‘ieder voor zich’ oppositiepartijen nooit zijn gelukt. Op de Algemene ledenvergadering begin november komen we hierover in gesprek.

Communicatieteam

John Koster (bestuur) en Apollonia Sligman (fractie), zijn de spil van ons communicatieteam. Ze waren de afgelopen periode minder actief, maar pakken de draad nu weer op. Mocht je iets ‘lokaal-politieks’ tegenkomen dat het doorsturen waard is, of dat aandacht behoeft vanuit onze PvdA-optiek, attendeer John of Apollonia daar dan op. Ze klikken het graag verder via Twitter, Facebook en website. Omgekeerd kunnen wij allemaal onze eigen berichten ‘liken’ en doorsturen naar vrienden en kennissen. Hoe groter het bereik, hoe meer kiezers in 2022.

Agenda

Herfstborrel: nog onzeker, zulks afhankelijk van sponsorbijdragen. Hierover zsm meer.

 

Algemene ledenvergadering – donderdag 1 november. Vanaf 19.30 uur, Olde Smidse Goor.

Op de agenda staan de vaststelling van het Werkplan en begroting 2019. Fred Rijkens praat u bij over de begrotingsbehandeling die dan juist speelt. En we wisselen van gedachten over de toekomst van onze (leden)partij.

 

In 2019 zijn er drie verkiezingen waarvoor we u, leden en kiezers, om uw steun en inzet zullen vragen, te weten:

– Provinciale Staten – woensdag 20 maart (met een nieuwe lijsttrekker en Annemieke Wissink als kandidaat). Ook van afgeleid belang door daarop volgende verkiezing van leden 1e Kamer.

– Waterschapsbestuur – ook op woensdag 20 maart

– Europees parlement – donderdag 23 mei

Meer informatie volgt te zijner tijd.

 

Namens Bestuur PvdA Hof van Twente

Peter de Bruijn