Door Peter de Bruijn op 25 april 2017

Profielschets kandidaat fractieleden

Fractieprofiel 2018

Met het presenteren van het fractieprofiel  voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 start de PvdA afdeling Hof van Twente met de werving van kandidaten voor die verkiezingen.

Geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen met het bestuur, de contact gegevens staan elders op deze website vermeld. Voor de procedure lees de “Procedure opstellen kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018“.

Vooraf

Dit profiel gaat uit van samenwerking van PvdA, Groen Links en Socialistische Partij (verder genoemd de verbonden partijen), als volgt.

  • De verkiezingsprogramma’s van de verbonden partijen omvatten een gezamenlijk, identiek deel, het ‘Progressief Manifest’. Hierin zijn op belangrijke thema’s visie, ambitie en concrete voornemens verwoord.
  • Er wordt in de campagne samengewerkt, met als doel om tezamen een zo groot mogelijk aantal stemmen te verwerven. Hiertoe wordt (ook) een lijstverbinding aangegaan.
  • Er wordt vervolgens gestreefd naar deelname in een nieuwe coalitie, om zo de doelen van het Progressief Manifest zo veel mogelijk te kunnen verwezenlijken.
  • Na de verkiezing GR2018 werken de dan zittende fracties van de verbonden partijen in de gemeenteraad samen om de doelen van het Progressief Manifest zo veel mogelijk te verwezenlijken.

In het profiel kan waar nu ‘fractie’ staat ook ‘fractie en verbonden partijen’ worden gelezen.

Het is in deze fase van het proces niet bekend of en hoe de beoogde samenwerking vorm zal krijgen. Kandidaat raadsleden worden geacht de doelen van de beoogde samenwerking te onderschrijven en, bij verkiezing, in de geest daarvan te willen functioneren.

Algemeen

De PvdA fractie geeft de (kern)waarden van onze partij een eigen gezicht binnen de gemeente en maakt deze waar mogelijk concreet. Zij bevordert de doelstellingen van het Progressief Manifest. De fractie is voor de inwoners van de gemeente Hof van Twente herkenbaar, door een positieve uitstraling, door een heldere positie in het politieke krachtenveld en door de wijze waarop ze dit uitdraagt.

De fractie werkt op basis van een goed contact met de inwoners van onze gemeente: ze is toegankelijk, ze heeft een luisterend oor, ze legt verantwoording af. De fractie weet wat er leeft in de gemeente, ze onderhoudt daartoe haar netwerk. Ze beseft dat de belangen en opvattingen van burgers, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties richting geven aan beleid en besluitvorming over de uitvoeringsmaatregelen in onze gemeente. En dat diezelfde partijen dat beleid en die maatregelen in de praktijk moeten dragen en uitvoeren. De fractie baseert haar uiteindelijk politieke afwegingen in concrete gevallen op: (i) de actieve beeldvorming en weging van belangen, opvattingen en lokale uitvoeringspraktijk, en (ii) haar eigen verantwoordelijkheid en overtuigingen, waarvan het verkiezingsprogramma maatgevend onderdeel uitmaakt. Deze afwegingen worden goed onderbouwd en helder naar buiten gebracht.

De fractie heeft een controlerende taak op de uitvoering van beleid door het college. Zij bewaakt en werkt vanuit het duale karakter van het lokale bestuur. De fractie onderhoudt een goed contact met de eventuele eigen wethouder, haar eigen verantwoordelijkheid is daarbij leidend.

De fractie functioneert als team. De fractieleden voelen zich met elkaar verbonden en zijn bereid om elkaar waar nodig steun te bieden. Ze zijn bereid om indien nodig media- en teamtrainingen te volgen. De fractieleden dragen naar vermogen bij aan het onderhouden van een wederzijds inspirerende verhouding met partijleden en afdelingsbestuur. De fractie is tenslotte ook onderdeel van een groter politiek geheel, de fractieleden onderhouden daartoe contacten met de regionale, provinciale en landelijke onderdelen van de PvdA.

De fractieleden

Wij stellen hoge eisen aan de individuele fractieleden. Zij zijn nieuwsgierig naar wat er leeft in de samenleving en zijn steeds op zoek naar ideeën en inzichten van anderen. De fractieleden hebben politiek inzicht en kunnen tijdig reageren op maatschappelijke ontwikkelingen. Zij zijn op belangrijke dossiers kundig en in staat om portefeuillehouder te zijn.

Fractieleden zijn integer, sociaal vaardig en hebben respect voor de ideeën en meningen van anderen. Ze kunnen helder en overtuigend communiceren. Ze spreken de taal van de burger, ze kunnen zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken. Fractieleden zijn teamspelers, ze erkennen elkaars talenten, steunen elkaar, werken samen en kunnen opbouwende kritiek geven en ontvangen. Tot slot moeten fractieleden het vermogen tot relativeren bezitten.

Fractieleden realiseren zich dat het raadslidmaatschap verplichtingen met zich meebrengt, die inbreuk kunnen maken op hun privé- of werksituatie, bijvoorbeeld door het bijwonen van (raads)bijeenkomsten. Fractieleden respecteren de bepalingen met betrekking tot het raadslidmaatschap, zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en reglementen van de partij.

Samenstelling van de fractie

De kwaliteit van de fractie en van de individuele fractieleden staat voorop. Kwaliteit en motivatie zijn gekoppeld aan de beginselen van de PvdA en de idealen van de sociaal-democratie. Binnen dit kader wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw in leeftijd, gender en vertegenwoordiging van (minderheids)groeperingen uit de lokale samenleving. De samenstelling van de fractie getuigt van het belang van zowel ervaring als van vernieuwing, en getuigt van haar betrokkenheid bij alle kernen van de Hof van Twente.

De fractievoorzitter

De fractievoorzitter is bij uitstek het charismatische en overtuigende boegbeeld van de PvdA-fractie. Hij zorgt ervoor dat de fractie als een team opereert. Hij bevordert de samenwerking met de andere partijen in de raad en onderhoudt de (duale) relatie met de eigen wethouder(s). Hij moet zowel strateeg als teamspeler zijn en een leider naar binnen en naar buiten. Hij moet het vermogen bezitten om mensen te binden, hij is sociaal vaardig en heeft aantoonbaar leidinggevende kwaliteiten.

De fractievoorzitter houdt regelmatig functioneringsgesprekken met de fractieleden. De voorzitter van de afdeling houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de fractievoorzitter.

Wethouder

Mocht de partij door deelname aan een coalitie in gelegenheid komen om een wethouder te leveren, dienen de volgende punten als uitgangspunt.

Een kandidaat beschikt over passende inhoudelijke en bestuurlijke kennis en ervaringen.

De wethouder verwezenlijkt in zijn of haar werk zo veel mogelijk van de doelstellingen van de partij, en in het bijzonder die van het verkiezingsprogramma en het daarin opgenomen Politiek Manifest. Indien de doelstellingen van een Coalitieakkoord, waaraan de fractie instemming gaf, hiervan afwijken, prevaleert dat akkoord. Een kandidaat wethouder onderschrijft de zgn. Erecode van de PvdA.

De wethouder verschaft voor zover passend inlichtingen aan de fractie over het te voeren en gevoerde beleid, de fractie heeft het recht de wethouder hierop te bevragen. De wethouder is hiertoe, in beginsel, bij het reguliere fractieoverleg aanwezig.

Het bestuur voert jaarlijks een voortgangsgesprek met de wethouder. De fractievoorzitter verschaft ter voorbereiding daarvan inlichtingen aan het afdelingsbestuur over het functioneren van de wethouder/ bestuur aan, de fractievoorzitter neemt ook deel aan dat voortgangsgesprek.

Peter de Bruijn

Peter de Bruijn

Ik kwam op 6-jarige leeftijd in Delden wonen, destijds aan de rand van het dorp – pardon de stad. Geweldig om in deze gemeenschap en omgeving te mogen opgroeien. Mijn vader werkte bij de Servo, mijn moeder was actief in het kerkelijke leven. Het waren mooie jeugdjaren, met eerst de ‘School met den Bijbel’ en

Meer over Peter de Bruijn