Door Fred Rijkens op 7 februari 2014

Politiek debat over weigering beantwoording vragen

De PvdA zal in de raadsvergadering van 18 februari met een motie komen waarin de Raad verzocht wordt alsnog informatie aan de PvdA te verstrekken over de gang van zaken rond het bungalowpark. Fractievoorzitter Rijkens wijst er op dat politieke partijen het naar de burgers in de gemeente verplicht zijn om een politieke afweging te maken of de lijn van zwijgen moet worden gevolgd of dat er toch een debat zou moeten plaatsvinden.

“Voor mijn fractie is het van belang om vast te kunnen stellen of er echt juridische risico’s zijn of dat hier sprake is van een situatie waarbij mensen de handen boven het hoofd wordt gehouden.” Rijkens zegt dat in de gemeentewet de verplichting is opgenomen om zonder beperkingen raadsleden van informatie te voorzien. Dat recht op informatie is bedoeld om raadsleden hun functie te kunnen laten uitoefenen. “Dat is met nadruk bedoeld om raadsleden in de gelegenheid te stellen om zonder last of ruggespraak een afweging te kunnen maken in dit soort lastige situaties. Als een raadslid niet in de gelegenheid wordt gesteld om over informatie te beschikken kan dat raadslid feitelijk zijn functie niet uitoefenen en schiet hij te kort naar de burgers van de gemeente.”

Rijkens benadrukt dat het College bij de weigering om antwoord op twee simpele vragen te geven in meerdere opzichten  in gebreke is gebleven. In de eerste plaats moet het College binnen 30 dagen vragen van raadsleden beantwoorden. In ons geval hebben ze er 60 dagen over gedaan waardoor we nu bijna niets meer kunnen omdat de Raad nog maar een keer bij elkaar komt. Daarnaast moet het College juridisch onderbouwen waarom men meent zich niet te hoeven houden aan de Gemeentewet. Het College beperkt zich echter tot de eenvoudige mededeling dat men radiostilte betracht. Dat is eigenlijk een vorm van bestuurlijk onvermogen, zo stelt hij. Daarnaast mag het College pas tot een besluit komen als ze de raad heeft geconsulteerd. Ook dat is achterwege gebleven.

Het is weliswaar zo dat partijen als D66 en de SP en de coalitie hebben aangegeven dat ze het College steunen in deze weigering maar dat hebben ze binnenskamers gedaan. De PvdA wil dat de partijen in de Raad zich in het openbaar uitspreken over deze zaak. Om die reden wordt de raad een motie voorgelegd waarin hen gevraagd wordt het College op te dragen om alsnog informatie aan de PvdA te verstrekken. Naar onze mening zouden diezelfde partijen zich ook in de vraag moeten verdiepen of en hoe groot het risico is om zaken in de Raad aan te kaarten.

Dat onderzoeken betekent overigens niet dat dit ook echt in de Raad aan de orde komt. Ook mijn fractie kan daarvan afzien op basis van de informatie die we krijgen. We kunnen dan echter wel uit leggen aan de inwoners van de gemeente waarom we onze mond dicht houden. De PvdA zal ook vragen om een besloten vergadering van de Raad. Niet dat we daar zelf zo gelukkig mee zijn maar we willen hiermee duidelijk maken dat de meerderheid in de Raad niet bereid zijn hun controlerende functie inhoud te geven. Gelijktijdig is de PvdA nu bezig met een kort geding tegen het besluit van het College.

Fred Rijkens

Fred Rijkens

Gruttostraat 57 7471 ER Goor   foto: Jan schoneveld

Meer over Fred Rijkens