Door John Koster op 7 juli 2013

Open brief goederenvervoer

Geachte leden van de PvdA fractie, Eerste Kamer,

Wij sturen u deze open brief naar aanleiding van de uitspraken van  staatssecretaris Mansveld  tijdens de behandeling van Basisnet in de eerste kamer op 2 juli 2013. Het citaat komt  uit het stenoverslag  van deze vergadering  (pagina 70)

citaat:

Mevrouw Vos heeft een vraag gesteld over Elst-Oldenzaal. Ik moet daarvoor iets dieper ingaan op de regionale situatie. De basis is dat er minder door de Randstad wordt gereden. Dat heeft op die regio effect. Ik kan het niet toelichten aan de hand van een kaart, maar het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt op dit moment afgewikkeld via de Randstad over het spoor Oost-Nederland via Apeldoorn, Deventer, Almelo, Hengelo en Oldenzaal, de bovenlijn zeg maar. In het Basisnet wordt dit transport beperkt en, lager, verlegd naar Elst, Zutphen, Hengelo en Oldenzaal. Dat betekent dat het vervoer op het laatste stuk van het traject toeneemt, met gemiddeld twee treinen per dag. Mensen hebben het idee dat er drie keer per uur een trein voorbijkomt, maar het zijn twee treinen per dag, zonder dat dit leidt tot een overschrijding van de risiconormen. Daar staat tegenover dat over het traject Apeldoorn-Oldenzaal vrijwel geen vervoer meer plaatsvindt. Dat bedoelde ik in eerste termijn toen ik zei dat de veiligheidswinst voor velen tot een toename van de risico’s voor enkelen leidt.

Einde citaat

Dit is voor ons als bewoners vlak naast de spoorlijn onverklaarbaar. Gemeenten hebben honderden miljoenen hebben uitgegeven om het vervoer van gevaarlijke stoffen, te weren uit de centra van steden en dorpen. Ondergrondse LPG tanks zijn binnen de bebouwde kom verboden. Hier zijn benzinestations door failliet gegaan.  De staatssecretaris brengt  met een pennenstreek de gevaarlijke stoffen weer terug bij onze voordeur. We kunnen u verzekeren dat het een groot verschil uitmaakt voor het gevoel van veiligheid of er jaarlijks 3000 wagons met gevaarlijke stoffen langs je huis denderen of geen enkele. Dat heeft niets met berekende veiligheidsplafonds of aanvaardbare risico’s  te maken, dat is realiteit. Dat tonen recente ongevallen zowel in Nederland als in het buitenland aan (zoals nu weer in Lac-Mégantic  Canada).

Binnen de wet Swung is geen ruimte om deze goederentreinen op deze lijn te laten rijden zonder geluidwerende maatregelen. Daarom is er een uitzondering gemaakt waarbij men gebruik maakt van de geluidsruimte van een trein die ongeveer een jaar op deze lijn heeft gereden en tot duizenden klachten heeft geleid. Probleem is dat die trein door VROM inspectie regio Oost illegaal is verklaard en dat de geluidsruimte niet gebruikt mag worden. De legaliteit van deze trein wordt aangevochten door het bestuur van de gemeente Hof van Twente bij ProRail op verzoek van alle aanwonende langs de Twentekanaallijn.

Alleen al binnen de gemeente Hof van Twente zijn door deze wet in combinatie met GON duizenden woningen onverkoopbaar geworden of verliezen tot 40% van de waarde (Bron: NVM Makelaars).

De uitgerekende maatschappelijke schade binnen de Hof van Twente alleen is al € 360.miljoen.

Staatssecretaris Mansveld erkent deze schade en heeft 5 miljoen beschikbaar gesteld om deze schade langs de gehele lijn te bestrijden???  Als meer hulp in de vorm van compensatie uitblijft zullen velen aanwonenden hiervan persoonlijk failliet gaan. Eeuwenoude stadjes als Goor en Delden worden zwaar getroffen in onder meer leefbaarheid.

De Staatsecretaris maakt hiermee al een soort van tracékeuze voor het goederenvervoer Oost Nederland en legt alle  verantwoording bij Provincies, Regio’s, Gemeenten en Veiligheidsregio’s. Dit terwijl de MER 1e fase (inspraak burgers) nog loopt!

De gemeente Hof van Twente heeft naar aanleiding van de MER 1 fase GON haar mening bijgesteld van Nee, tenzij naar onaanvaardbaar. Dit geld ook voor Basisnet. Ook de Staten van Overijssel hebben unaniem een motie aangenomen waarin GS wordt opgeroepen om samen met de provincie Gelderland  er alles aan te doen om toename van goederenvervoer in Oost Nederland te voorkomen. Staatssecretaris Mansveld doet onze bezwaren af als emotie, maar u ziet dat deze reëel zijn en breed worden gedragen.

Kortom, wij verzoeken U als PvdA-fractie van de Eerste Kamer om op 9 juli tegen deze wet te stemmen en de andere fracties ook te bewegen om tegen te stemmen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vraag ik U om de stemming uit te stellen, en eerst de maatschappelijke gevolgen goed te onderzoeken. Deze zijn tot nu toe absoluut onderbelicht gebleven.

Namens de gedupeerde bewoners in de Hof van Twente

PvdA fractie Hof van Twente

John Koster

John Koster

Steinwegstraat 13 7491KD Delden

Meer over John Koster