Nieuwsbrief van het bestuur PvdA Hof van Twente

2 juni 2018

Lekker bezig!

De zomer begon vroeg dit jaar. Niet dat het politieke handwerk nu al in de recesstand schiet. Juist niet, onze (ver)nieuw(d)e fractie is nog maar net begonnen. En ze hebben er zin, ook al lijkt de stem van de oppositie – de helft van de kiezers minus een klein beetje – het af te leggen tegen de 13 stemmen van de coalitie – de helft van de kiezers plus een klein beetje. Het moet daarom komen van de kwaliteit van opvattingen en voorstellen die we inbrengen. ‘We’ dat zijn de samenwerkende oppositiepartijen, vooral onze GPS-collega’s en D66.  De toekomst moet leren of de coalitiepartijen ook oprecht open willen staan voor die inbreng. Dat is wel wat ze steevast met de mond beleiden. Onze fractie werkt hard aan die toekomst. Uw bestuur volgt die inspanning op afstand. Goedgeluimd en ontspannen vanaf een vooralsnog zomers terras. Wij wensen u een mooie zomertijd!

Coalitie- en collegevorming: bestuurlijke vernieuwing??

Op 22 mei sprak de gemeenteraad over ‘de Visie’ van de collegepartijen CDA en VVD op de politieke koers voor de komende vier jaar. Ook werden de wethouders benoemd en werden drie vervangende raadsleden ingezworen. De avond bracht een voorspelde uitkomst: het gaat zoals de meerderheid van de raad, 13 tegen 12, dicteert. Macht is nu eenmaal macht, en die kan je legitiem gebruiken als je de meerderheid hebt. De avond bracht wel tal van bestuurlijke vernieuwingen.

Samen doen

Aldus de titel van het ‘Visie-document’, voorgelegd als uitnodiging aan de oppositiepartijen om de politieke koers toch vooral te steunen. Op inhoud is dat geen probleem: in de Hofse variant van ‘geen gezeik – iedereen rijk’ stelt de coalitie zich tot doel iedereen in de Hof gelukkig te maken. En daar kan niemand tegen zijn, een meesterlijke zet.

Coalitieakkoord of raadsbreed programma?

Er was wat twijfel over de status van het visiedocument. Geen coalitieakkoord, en zeker niet dichtgetimmerd. Er zou immers ruimte zijn voor een constructieve inbreng van de andere partijen. Ook zeker geen raadsbreed programma, dat werd zinloos bevonden. Meer inbreng van andere partijen zou niets toevoegen. Men had in een voorafgaand gesprek met elk van die andere partijen goed geluisterd naar wat de wensen en ideeën zoal waren. En die waren al in de visie verwerkt, weliswaar selectief en zonder bronvermelding. Samen doen toch? Of beter goed gepikt dan zelf bedacht?

De smalst mogelijke basis

Bovendien, 13 is meer dan de helft van 25, dus waarom een derde partij toelaten? Er zijn tal van redenen dat dit onze Hof van Twente verder zou brengen. Een breder draagvlak, in de raad en onder de kiezers. Meer genuanceerde afwegingen op een breder scala belangen, meer dan alleen het ondernemers- en boerenbelang met een weinig creatieve hand op de knip. Ruimere opvattingen over de rol van initiatieven ‘van onderaf’, in de zorg, energietransitie, burgerparticipatie etc. En een andere, spannender, rolverdeling tussen college en raad. Waarbij de raad richting geeft, op basis van een raadsprogramma, en het college aanspreekt op de uitvoering daarvan. Dat heet in vaktermen een sturingsmodel ‘met een duaal karakter’, in tegenstelling tot het heersende model waarin de (meerderheid van) de raad er vooral is om de (eigen) wethouders in de lucht te houden. Dit alles gezegd zijnde: de uitkomst was de voortzetting van de coalitie van CDA en VVD.

De Visie bleef ongewijzigd

Het Visie-document gaf natuurlijk aanleiding tot vragen, commentaar en (constructieve) aanvullingen. De meest beknopte en achteraf terechte reactie werd geleverd door GB: ‘we nemen dit voor kennisgeving aan’. Punt. Andere oppositiepartijen namen de moeite om ook inhoudelijk te reageren. Zoals onze fractie die (meer) aandacht vroeg voor thema’s zoals verduurzaming en energietransitie, de transformatie in de zorg, kunst en cultuur, de toekomst van buitengebied en boerenstand, burgerparticipatie en het functioneren van de Raad zelf. Het bleef een eenzijdige inbreng, er ontstond zelfs geen begin van een dialoog. Samen doen? – Kans gemist.

Financiering van nieuw beleid: lekke ballon?

De coalitiepartners willen investeren in participatie, innovatie, ambities en alle uitdagingen die voorliggen. ‘Iedereen gelukkig’ mag wat kosten. Ze voorzien een – indicatief – bedrag voor extra investeringen van 10 miljoen euro. Te besteden aan Zorg en welzijn, Participatie en wijkaanpak, Duurzaamheid en innovatie, en tenslotte aan Communicatie, ICT en Organisatie. Op de vraag waar dat geld vandaan zou komen, kwam als antwoord dat dat geld er nu eigenlijk niet is, maar dat al het geld dat van jaar tot jaar op de begroting overblijft hiervoor gebruikt zou worden. Slecht en krap begroten door te bezuinigen op bijvoorbeeld de Reggehof of op de zorg leidt zo vanzelf tot de financiering van nieuw beleid. Een soort fata morgana, die verdwijnt als je realistisch begroot of als tegenvallers je pad kruisen. Maar wel creatief bedacht.

Wethouders

Tenslotte mochten de wethouders worden benoemd. Drie stuks, de zittende wethouders. Geen andere kandidaten, geen evaluatie van functioneren, op voordracht van ‘de achterkamertjes’.Schrale troost: zelfs de eigen achterban had moeite met de gang van zaken. Ook geen coalitie- of collegeprogramma, dus waar mag je als raad een wethouder dan op afrekenen? Op deze vraag werd het Visie-document plotseling opgewaardeerd tot een  maatgevend coalitieprogramma. Het verkreeg daarmee impliciet een status die tot dat moment was weggewuifd: het was immers een praatstuk om brede steun en inbreng te vergaren. Feitelijk gaat het college nu op weg met het coalitie- en collegeprogramma van vier jaar geleden (wat verandert er ook eigenlijk in de Hof) en een ambitieuze visie zonder financiële grondslag. De wethouders werden benoemd met (ongeveer) 13 stemmen voor en 12 tegen, deze laatste symbolisch. Alleen Wim Meulenkamp kreeg 14 stemmen voor: één raadslid uit oppositiekring wilde zijn inspanningen blijkbaar belonen. Waarvoor hulde. En met de benoeming van de heren Elbert, Raanhuis en Pierik werd de gemeenteraad  weer op sterkte gebracht. We feliciteren de benoemde wethouders en raadsleden van harte.

 

Oppositie moet je voeren

Deze start van de nieuwe raadsperiode was veelzeggend. Je kan er alleen niet te lang bij stilstaan. Het zet aan tot beraad over het doeltreffend oppositie voeren. Ons verkiezingsprogramma is maatgevend, we richten ons op de vraag hoe we die doelen zo goed mogelijk kunnen verwezenlijken. Veel valt samen met wat ‘de samenleving’ moet en wil, daar zullen we attent en kundig op inspelen. We ontwikkelen eigen plannen zoals in GPS-verband een alternatieve Kadernota c.q. begroting. En we bewaken de scherpe kantjes van de coalitieplannen die toch vooral de zwakkeren in de samenleving zullen treffen. Tenslotte versterken we de samenwerking met de GPS-partners en met D66. En we zullen kien zijn op de toch ook uiteenlopende opvattingen en smaakverschillen in en tussen de coalitiepartners.

Financieel verslag 2017 goedgekeurd

Penningmeester Frans Kruse

Het partijbestuur liet weten te hebben ingestemd met het financiële jaarverslag over 2017. Hulde aan onze penningmeester Frans Kruse. Voor dit jaar hebben we de begroting vastgesteld met een rafelrand; dat zijn de uiteindelijke kosten van de verkiezingscampagne.  Gelukkig schuilen daar geen addertjes onder het gras. De landelijke bijdrage staat wel onder druk, we zijn daarom – voorlopig – voorzichtig met uitgaven. Houd er rekening mee dat we dit jaar geen zomerborrel doen, in het najaar zien we dan verder.

Samenwerking GPS: doorloop via twee sporen

Nu de stofwolken van verkiezing en collegevorming optrekken spraken we met de SP en GroenLinks over de voortzetting van onze samenwerking in GPS-verband. Met als conclusie dat we die samenwerking eerst inhoudelijk versterken door samenwerking in de actuele politiek. De drie fracties stemmen opvattingen en acties onderling af, met behoud van de eigen identiteiten. Het Manifest, met de zeven gezamenlijke onderwerpen, vormt het kader. We zoeken daarbij de kansen die aansluiten bij de actuele politiek, benadrukken dat via persberichten en wanneer passend een gezamenlijke themabijeenkomst. We treden voorlopig onder eigen namen naar buiten (geen nieuw GPS-beeldmerk), maar dan waar mogelijk wel alle drie samen. Halverwege deze raadsperiode bezien we met elkaar wat die samenwerking gebracht heeft, en hoe we de verkiezingen 2022 willen ingaan. Ondertussen beraden de partijen zich op de eigen toekomst, zoals wij doen met de  brainstorm over de toekomst van onze eigen (leden)partij.

 

Kandidaatstellingscommissie PvdA-lijst verkiezing waterschapbestuur Rijn en IJssel

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschapsbesturen. Het werkgebied van het Waterschap Rijn IJssel omvat een gedeelte van de Hof van Twente, in de omgeving van Diepenheim. Het PvdA Gewest Gelderland coördineert de kandidaatstelling voor een PvdA-lijst voor het bestuur van Rijn en IJssel. Het Gewest zoekt daarvoor leden voor de kandidaatstellingscommissie. Het lidmaatschap van deze commissie vergt een tijdsbeslag van 4 à 5 zaterdagen in de periode half september tot en met eind november (een keertje absent is geen probleem, de planning houdt rekening met de herfstvakantie). Daarnaast zijn er nog enkele voorbereidende bijeenkomsten. Wie belangstelling heeft en/of meer informatie wil krijgen neemt contact op met Hella Wairata (H.M.C.Wairata@gmail.com of 06 5512 1373). Ze is hiervoor tussen 1 en 7 juni bereikbaar.

 

Communicatieteam

Apollonia Sligman

We blijven graag in beeld, via geschreven en ‘geklikte’ berichten. Onze campagne gaf het goede voorbeeld, we zetten dat in bescheiden mate voort. John Koster (bestuur) en Apollonia Sligman (fractie) vormen de spil van ons communicatieteam. Mocht je iets ‘lokaal-politieks’ tegenkomen dat het doorsturen waard is, of dat aandacht behoeft vanuit onze PvdA-optiek, attendeer John of Apollonia daar dan op (sas.johnkoster@gmail.com resp.Apollonia7@hotmail.com). Ze klikken het graag verder. Omgekeerd kunnen wij allemaal onze eigen berichten ‘liken’ en doorsturen naar vrienden en kennissen. Hoe groter het bereik, hoe meer kiezers in 2022.

John Koster