Door Herman Wevers op 7 maart 2016

Niet meer dan 30 tot 40 statushouders op één plek.

De Partij van de Arbeid wil niet meer dan 30 tot 40 statuszoekers op een plek onder brengen. De sociaal-democraten vinden, dat de integratie in de samenleving veel beter kan plaatsvinden als statushouders direct een eigen  plek in onze samenleving vinden dan dat er sprake is van grootschalige opvang. Ook willen de sociaal democraten veel meer inzetten op de begeleiding naar inburgering. Voor ons staat voorop, dat statushouders zo snel mogelijk de Nederlandse taal onder de knie moeten krijgen, stelt fractielid Roel Bergman.

Ook vinden we het van belang dat men leert wat de normen en waarden in onze samenleving zijn stelt hij. Bergman geeft aan dat we niet heen moeten draaien om het feit dat integreren van mensen uit andere culturen niet altijd van zelf gaat. Daarom vind mijn fractie dat we op dat punt een heldere aanpak moeten hebben. Daarbij gaat het ook om het duidelijk maken van wat de overheersende opvattingen hier zijn. Als dat niet aan mensen wordt duidelijk gemaakt moet je je ook niet verbazen dat ze daar onvoldoende rekening mee houden. Overigens wil mijn partij nadrukkelijk niet dat mensen hun eigen cultuur los laten. Waar het ons om gaat is dat men weet wat hier de cultuur is. Als je uit een cultuur komt waar homoseksualiteit  als misdrijf wordt betiteld of vrouwen als ondergeschikt aan de man worden gezien moeten mensen wel de kans krijgen om kennis te nemen van onze opvattingen. Daar hoort dan ook bij dat je bijvoorbeeld homoseksuelen hier met respect behandelt en niet als misdadiger. Maar onwetendheid op dat vlak moet naar onze mening veel scherper worden aangepakt. Daarnaast wil de PvdA  de mogelijkheden na gaan om statushouders op te vangen bij particulieren. Op andere plaatsen in het land gebeurd dit al en de resultaten zijn in de regel veel beter dan de opvang in grotere groepen.

Al eerder heeft de PvdA gepleit voor het bekend maken van de plaatsen waar de gemeente eventueel groepen statushouders wil opvangen.De PvdA staat in de gemeenteraad op dit punt alleen omdat bijvoorbeeld  CDA en GB fel tegen openbaarmaking van deze plekken zijn. 

De PvdA vindt ook dat de opvang bij particulieren de inpassing in de samenleving het snelst bevordert.

Voor meer informatie:   Roel Bergman – 0547-271037 / 06-51911835