Geen steun in de gemeenteraad voor een voorbereidingsbesluit

22 februari 2018

De PvdA krijgt alleen steun van de SP om het debat aan te gaan omtrent het uitbreiden van de geitenstallen, overige fracties zagen geen noodzaak.

 

 

 

 

 

De argumenten van de PvdA zijn:

 

 • de geitenhouderij de laatste jaren in Hof van Twente sterk is gegroeid;
 • gebleken is, dat mensen die rondom geitenhouderijen wonen een grotere kans hebben op gezondheidsproblemen.
 • Binnen Hof van Twente in 2017 het aantal vergunde geiten t.o.v. van de in 2016 aanwezige geiten met 230% gestegen is;
 • Het aantal geiten is gegroeid van 8740 (Bron: CBS-2016) naar vergund 20047 (Bron: gemeente Hof van Twente);
 • De mogelijkheid dat er verdere uitbreiding ontstaat door omschakeling van stoppende bedrijven of door verplaatsing van bedrijven van elders;
 • De uitkomsten van de studie “Veehouderij en Gezondheid en Omwonenden” (VGO) en de vervolgonderzoeken daarop;
 • De uitkomsten van het in opdracht van de Provincie Overijssel uitgevoerde onderzoek door de GGD Salland;
 • De tijdens de informerende raadsvergadering, dd. 30 jan. 2018 verstrekte informatie m.b.t. het verhoogde gezondheidsrisico voor inwoners binnen een straal van 2 km. van een geitenhouderij;
 • Er nog nadere onderzoeken door het RIVM en het IRAS worden gedaan naar de oorzaken van het verhoogde gezondheidsrisico;
 • Een nog te verwachten uitspraak van de Gezondheidsraad m.b.t. de genoemde problematiek.

Na de in werkingtreding van een te nemen voorbereidingsbesluit dienen beslissingen over aanvragen voor omgevingsvergunningen voor:

 • De (nieuw)vestiging van;
 • de uitbreiding van;
 • de omschakeling naar;
 • of een toename van de oppervlakte dierenverblijf van een geitenhouderij,.

Onder deze link kunt u de uitzending in de raad terug kijken.

https://youtu.be/tjRGEIYMY3Q