Bestuur en fractie van de PvdA betreuren vertrek van Ate Brunnekreef.

28 maart 2018
Herman Wevers

Herman Wevers

 

Op 24 maart vermeldden we op deze website de samenstelling van de nieuwe fractie, waarvan Ate Brunnekreef op basis van de op hem uitgebracht voorkeursstemmen deel ging uitmaken. U heeft wellicht vernomen dat dit uiteindelijk niet gaat gebeuren, maar dat Herman Wevers donderdag als 4e fractielid zal worden ingehuldigd.

Ate’s reactie op zijn verkiezing was vanzelfsprekend: ‘ja, weliswaar onverwacht, maar ik kan dit signaal van de kiezers die op mij stemden niet negeren’. Vervolgens realiseerde Ate zich dat het raadlidmaatschap grote gevolgen zou hebben, voor hem persoonlijk maar vooral ook voor de belangen die Ate nastreeft en de zaken waarvoor hij zich inspant. Zijn betekenis voor Goor, voor de Stadsraad Goor en voor de Goorse gemeenschap in velerlei opzicht zijn groot. Ate kwam tot het inzicht dat hij die belangen als raadslid minder goed zou kunnen dienen.

We hebben van dichtbij kunnen volgen hoe Ate heeft geworsteld met de – onmogelijke – keuze tussen het honoreren van de stem van de kiezers versus zijn inzet voor lokale aangelegenheden in de Goorse gemeenschap. De brief waarmee hij zijn beslissing kenbaar maakte getuigt van deze tweestrijd. Uiteindelijk besloot Ate het hem toegewezen raadlidmaatschap niet te aanvaarden. Wij respecteren dat besluit en de zorgvuldige en integere wijze waarop Ate de afgelopen dagen tot zijn besluit gekomen is.

Hieronder de brief van Ate:

Geachte mevrouw Nauta, voorzitter van het stembureau.
Ik heb afgelopen vrijdag op de bijeenkomst van de zgn nieuwe raad van de gemeente Hof van Twente met instemming mijn benoeming tot lid van de raad van de gemeente Hof van Twente aanvaard.Ik moet U nu mededelen dat ik terug kom op mijn besluit en bij deze aangeef  niet toe te treden tot de gemeenteraad van de Hof.Voorafgaand aan de stemming heb ik actie gevoerd voor meer Goors in de raad. Deze actie is zeer succesvol verlopen. Zelfs zo dat ik met voorkeur stemmen in de raad werd verkozen. Ik ben overvallen door de hoeveelheid van stemmen. In de flow van dit succes was ik bijzonder enthousiast en heb al op donderdagavond op de bijeenkomst van de P vd A aangegeven de steun van de kiezer niet te kunnen negeren.
De eerste vragen cq twijfels kwamen echter al snel daarna. Zo heb ik dit al ietwat aangegeven bij enkele personen op de bijeenkomst van afgelopen vrijdag. Gaandeweg kwam er bij mij een draaitol van emoties, vragen en afwegingen naar boven.Ik werd heen en weer geslingerd door net genoemde elementen. Na de flow de deceptie. Ik heb steeds in mijn gesprekken met mensen gezegd dat ik op de lijst stond als stemmentrekker en niet als mogelijk raadslid. Ik heb dit erg onderschat oftewel te gemakkelijk gedacht dat het zo’n vaart niet zou lopen. Dit mede ook door het stemadvies van de Stadsraad te stemmen op de eerstvolgende persoon op de lijst na de lijsttrekker uit de gemeente Goor. Ik stond slechts nr 11.
Twijfels namen meer en meer bezit van mij: mijn eigen drukke agenda, onverenigbaarheid van functies, signalen dat ik vanuit mijn vrijwilligers werk meer voor Goor kon betekenen dan als raadslid, mijn leeftijd, opgeven van hobby’s waar ik veel plezier aan beleef  enz.
Ik heb een aantal dagen in een grote tweespalt rondgedobberd. Emotioneel en rationeel .Moest ik dit nog wel willen!!! Enerzijds : een eervolle functie met een steun vanuit de Goorse bevolking. Anderzijds de al genoemde overwegingen.
Ook  de gedachte dat ik veel mensen met mijn besluit ernstig zal teleurstellen. Met dit laatste worstel ik erg. Ik heb altijd open gestaan voor mensen, clubs en instanties en zal dit ook blijven doen, al realiseer ik me terdege dat dit door dit besluit een fikse knauw krijgt. Deze komende discussie ga ik niet uit de weg. Ik zal ook deze groep mijn welgemeende excuses geven.
Allemaal door elkaar draaiende emoties en hersen spinsels. Het is mij overkomen, ik had ook niet verwacht dat dit zo’n enorme impact op mij zou hebben. Ik  sta altijd voor zaken waar ik me voor inzet, op de een of andere wijze heeft dit nogmaals meer met mij gedaan dan verwacht.
Zo kan en wil ik niet functioneren. Dit gaat ten koste van de inhoud van mijn vrijwilligerswerk.
Met groet en succes in de komende raadsperiode.
Ate Brunnekreef.

We hebben in de aanloop van de verkiezing een zorgvuldig proces doorlopen van werving en beoordeling van kandidaten, en uiteindelijk de schikking van de kandidaten op de lijst. Het was daarbij helder dat Ate niet actief een plaats in de raad ambieerde. Toen de Stadsraad Goor de actie ‘stem Goors’ lanceerde, waarin Ate een prominente rol speelde, hadden we ons moeten realiseren dat dit zou kunnen leiden tot het belangenconflict waarin Ate uiteindelijk terecht kwam. Dat hebben we niet voorzien, het spijt ons dat Ate en de kiezers daarvan de dupe zijn geworden.

Dat gezegd zijnde verdient Ate de dank van bestuur en leden voor zijn inzet in onze campagne, en verdient Herman felicitaties met zijn benoeming tot raadslid. Bij deze!

De gebeurtenissen maken eens te meer duidelijk dat onze raadsfractie de belangen van alle inwoners van de Hof van Twente dient. Dat de kernen in de Hof ‘evenredig vertegenwoordigd zijn’ is een streven dat we in ons fractieprofiel meegaven. Met de komst van Herman Wevers als 4efractielid wordt dat beginsel ook zo goed als mogelijk recht gedaan. We spraken met Ate af dat hij van harte is uitgenodigd om, in welke hoedanigheid ook, de belangen van Goor direct of via de fractie in de politieke arena aan te kaarten. Dat geldt overigens voor alle burgers, vanuit alle herkomstgebieden of belangengroepen.

Tot slot, wij zijn trots op het verkiezingsresultaat, wij zijn trots dat we actieve en integere personen als Ate Brunnekreef tot onze leden mogen rekenen, en we zijn trots op de nieuwe raadsfractie die zich zal inspannen om onze idealen, opvattingen en praktische doelen via het raadswerk te verwezenlijken.

Uw voorzitter

Peter de Bruijn

Door al deze veranderingen hebben we een persbericht uit laten gaan, deze is hieronder weergegeven.

Persbericht.

Bestuur en fractie van de PvdA betreuren vertrek van Ate Brunnekreef.

PvdA voorzitter Peter de Bruijn en fractievoorzitter Fred Rijkens van diezelfde partij zitten behoorlijk in hun maag met het vertrek van Ate Brunnekreef. Brunnekreef werd onverwachts in de Raad gekozen vanaf een onverkiesbare plaats 11 op de lijst. Dat was het resultaat van een gerichte actie van de stadsraad Goor om meer Gorenaren in de Raad te krijgen. Brunnekreef is zelf voorzitter van de stadsraad Goor maar had nooit verwacht dat hij zelf verkozen zou worden als gevolg  van de actie van zijn eigen stadsraad. Fractievoorzitter Rijkens zegt de stap van Brunnekreef te snappen maar er ook behoorlijk mee in zijn maag te zitten. Als je gekozen wordt moet je eigenlijk gewoon in de Raad gaan zitten is zijn standpunt. Dat ook andere partijen in het verleden zich niet aan deze regel hebben gehouden doet volgens Rijkens niet ter zake.  Kiezers mogen terecht boos  zijn over het terugtrekken van Brunnekreef. Rijkens vindt dat niet Brunnekreef maar  zijn partij in deze het boetekleed moet aantrekken. De partij had zich moeten realiseren dat dit zou kunnen gebeuren of anders gesteld  had vooraf moeten nagaan of iedereen die op de lijst staat ook daadwerkelijk bereid zou zijn om in de Raad te gaan zitten. Gewoonlijk maken mensen onderaan de lijst geen enkele kans op een zetel stelt Rijkens. Die maken  alleen in bijzondere situaties een kans. Die bijzondere situatie is ontstaan toen de Stadsraad mensen opriep op een Gorenaar te stemmen. Toen was de PvdA lijst met kandidaten al vastgesteld. Om eerlijk te zijn hadden wij nooit verwacht dat de oproep bij de PvdA effect zou hebben omdat er al twee mensen uit Goor bij ons in de Raad zouden komen. Bovendien riep de stadsraad op om op de eerstvolgende op de lijst te stemmen en dat is bij Ate Brunnekreef niet het geval. Na lijsttrekker Rijkens zelf stonden er nog twee andere Goorse kandidaten vóór Brunnekreef op de lijst. . Rijkens stelt de laatste dagen veel met Brunnekreef te hebben overlegd omdat deze hier  enorm mee in zijn maag zat. Hij gaf aan met een heel dubbel gevoel te zitten omdat hij zich enerzijds verplicht voelde om in de Raad te gaan zitten maar zich anderzijds ook realiseerde dat hij dan veel minder voor Goor zou kunnen doen omdat hij in de Raad voor de gehele gemeente moet opkomen.Ate  heeft over dit dilemma ook overleg gehad met de mensen van de stadsraad.

Rijkens verwijt Brunnekreef niets. Hij zit er enorm mee  en heeft een paar moeilijke dagen gehad. Ik heb begrip voor zijn keuze en denk ook dat het voor hemzelf een verstandige keuze is. We respecteren zijn besluit dan ook. Maar  als Partij van de Arbeid moeten we onze welgemeende excuses aanbieden in de richting van  onze kiezers. Dit is niet netjes om het maar heel voorzichtig te zeggen. . We hebben ons dit echt niet gerealiseerd maar ik vind dat je je daar niet achter moet verschuilen. Ons uitgangspunt is dat iemand die gekozen wordt ook zitting zou moeten nemen in de Raad. Ate heeft vanaf het begin aan ons duidelijk gemaakt dat hij dat niet wilde maar we zijn er van uitgegaan dat een nummer 11 op de lijst geen kans zou maken. Achteraf gezien is dat een verkeerde inschatting geweest aldus Rijkens.  Desalniettemin zal de fractie van de PvdA net zoals de afgelopen 4 jaar ook de belangen van inwoners van Goor blijven behartigen. De stadsraad Goor kan voor de politici daarbij een prima invulling verzorgen.